Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Försörjning och skuldsättning

Human

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Robotik

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Funktionsinriktad musikterapi vid långvarig smärta

Det övergripande syftet med detta projekt är att utvärdera effekter av FMT hos personer med långvarig smärta i jämförelse med den vård som sedvanligt ges inom nära vård.

Start

2023-09-01

Planerat avslut

2027-08-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projekten syftar till att utforska och utvärdera en hittills relativt obeforskad behandlingsmetod för personer som lever med långvarig smärta. Projektets utgångspunkt är att det är angeläget att evidensbasera metoder som kan främja hälsa och välbefinnande, lindra lidande och medföra förbättrad livskvalitet hos målgruppen.

Den metod "Funktionsinriktad musikterapi" (FMT), som studeras i föreliggande projekt, kan vara en sådan metod. I FMT kombineras musik och rörelse i hälsofrämjande syfte vilket kan antas leda till upplevelser av välbefinnande och återhämtning. Genom ett vårdavtal med FMT-behandlingscenter i Eskilstuna används metoden redan i primärvården i Region Sörmland, men metoden är inte evidensbaserad, varför vetenskaplig utvärdering behövs. Det är angeläget både ur samhälls- och patientperspektiv, bland annat för att vårdens resurser behöver användas mer effektivt än idag. För att utvärdera metoden kommer både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik att användas.

Om resultaten av projekten är positiva, dvs om man kan finna evidens för att olika aspekter av hälsa på något specifikt påverkas/förbättras, så kan resultaten komma att användas som ett evidensbaserat stöd i hälsofrämjande syfte för personer med långvarig smärta. Om resultaten, å andra sidan, visar att FMT inte har någon eller endast ringa effekt, är det i sig ett viktigt bidrag till ny kunskap om behandling och återhämtning hos personer med långvarig smärta. I dag används FMT inom bland annat habilitering, rehabilitering och psykiatrisk vård. Det behövs dock forskning som behandlar metodens hälsofrämjande insatser även vid långvarig smärtproblematik. Därav är föreliggande studier av högt värde.

Det övergripande syftet med detta projekt är att utvärdera effekter av FMT hos personer med långvarig smärta i jämförelse med den vård som sedvanligt ges inom nära vård. Vidare är syftet att skapa en djupare förståelse om betydelsen av musik och rörelse ur ett återhämtningsperspektiv för personer med långvarig smärta.

Projektmål

Att utvärdera effekter av funktionsinriktad musikterapi hos personer med långvarig smärta. Vidare är syftet att skapa en djupare förståelse om betydelsen av musik och rörelse ur ett återhämtningsperspektiv.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål