Text

Sociologi

Digitala dagliga verksamheter

Projektets övergripande syfte är att studera digital inkludering för personer med IF. Projektet fokuserar på den digitalisering som initierades i samband med stängningen av dagliga verksamheter för vuxna med IF i april 2020 på grund av spridningen av Covid-19, och dess framtida utveckling.

Start

2021-11-01

Planerat avslut

2024-10-31

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet studerar det digitala språng som utlöses av nedstängningen av dagliga verksamheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) på grund av covid-19. Under nedstängningen, i april 2020, ersatte digitala aktiviteter till stor del den traditionella sysselsättningen knuten till fysiska möten i den dagliga verksamhetens lokaler. Övergången till digitala aktiviteter för personer med IF, i syfte att överbrygga det fysiska avståndet, är något nytt som utlöstes av covid-19. Projektet analyserar digitaliseringsprocessen och dess framtida utveckling vid fem dagliga verksamheter och anknyter därmed till den övergripande och aktuella frågan om digital inkludering för personer med IF.

Projektet omfattar både en retrospektiv delstudie som ser tillbaka på vad som hänt och en framåtblickande delstudie som studerar vart pågående förändringar och utveckling är på väg. Eftersom digital inkludering för personer med IF förutsätter ett fungerande stöd kring dem, såsom tillgång till Internet, digital utrustning, kunskap bland personalen vid dagliga verksamheter och boenden, granskas också tillgången till sådant stöd. Den empiriska studien omfattar fem olika dagliga verksamheter som övergick från att ha aktiviteter på plats före covid-19 till att också erbjuda digitala aktiviteter efter covid-19.

I den framåtblickande studien efter covid-19 studeras bl a huruvida daglig verksamhet genom digitala aktiviteter blir mindre bundet till den fysiska platsen och om besökare med IF använder nya digitala kunskaper till att ta plats och finnas med på sociala medier. Dessa dagliga verksamheters digitaliseringsprocess studeras genom intervjuer med personal och besökare samt med personliga assistenter och boendepersonal.

I den andra studien kompletteras intervjuer med data som samlats in genom deltagande observationer vid de dagliga verksamheterna. Dessutom studeras de digitala artefakter som produceras vid verksamheterna som en del av 'social tillhörighet'.

Projektmål

Projektets övergripande syfte är att studera digital inkludering för personer med IF. Projektet fokuserar på den digitalisering som initierades i samband med stängningen av dagliga verksamheter för vuxna med IF i april 2020 på grund av spridningen av Covid-19, och dess framtida utveckling.

Projektet utgörs av två delmoment med olika målsättningar.

Det första momentet syftar till att beskriva, dokumentera och analysera den exceptionella tidpunkten när vuxna personer med IF nekades fysiska besök på daglig verksamhet och då personal anställda därvid fick i uppgift att etablera och upprätthålla återkommande kontakt digitalt.

Det andra momentet syftar till att undersöka hur det digitala språng som utlöstes i respons på Covid-19-pandemin fortskrider under de närmaste åren vid de tidigare studerade dagliga verksamheterna och hur besökarna/stödanvändarna påverkas av detta.