Text

Forskning kopplat till små och medelstora företag

Inom forskningsdelen av Tillväxtmotorn har empiriska studier genomförts i form av enkäter och intervjuer tidigare år, med fokus på såväl små och medelstora företag ur olika aspekter som exempelvis tillväxt i regionen. Små och medelstora företag viktiga är i många av MDU:s forskningprojekt.

Nedan är några exempel på forskningsstudier där små och medelstora företag deltagit, med kort beskrivning vad för samverkan företagen behövde göra. Har du, som små eller mederstort företag, idéer kring forskningsprojekt eller gärna skulle vilja ta del av MDU:s kunskaper inom forskning, vänligen kontakta Cecilia Erixon.

Utveckla digitala tjänster kopplat till hållbarhet för små och medelstora företag


Ansvarig forskare:
Cecilia Erixon, lektor i marknadsföring

– En av mina forskningsstudier handlade om hur SME-företag, som fokuserar på energiuppföljning för fastighetsägare, utvecklade digitala tjänster kopplat till hållbarhet. De digitala tjänsterna utvecklades i samarbete mellan företagets kund och dess underleverantörer. Samarbetet med kund och underleverantör var en förutsättning för att denna tjänst kunde utvecklas. Tidigare forskning har visat att SMF i större utsträckning än stora företag samarbetar nära flera olika aktörer för att inhämta den kunskap som behövs när exempelvis nya innovativa digitala tjänster ska utvecklas.


Fokus för forskningsstudien:

– I denna studie studerade jag samarbete mellan företag, kund och underleverantörer ur ett nätverksperspektiv för att öka förståelsen för hur denna typ av samarbeten kan bidra till såväl digitala tjänster med fokus på hållbarhet som eco-innovation.


Så deltog företagen:

– Vi intervjuade ett flertal medarbetare på olika nivåer i de olika företagen som var involverade i studien. Utöver detta formerade vi en fokusgrupp där flera olika medarbetare med olika positioner inom företaget samlades och diskuterade frågor kring hållbarhet. Dessutom medverkade vi som forskare vid några av de arbetsmöten som företaget hade med kund och underleverantörer.

Digitalt internationellt affärskapande för små och medelstora företag


Ansvarig forskare:
Emilia Rovira Nordman, docent i internationell marknadsföring

– Digitalisering innebär en outnyttjad potential i många företag. Trots att en majoritet av svenska företag använder digitala verktyg för sin administration, är det få företag som utnyttjar andra digitala lösningar som finns tillgängliga för att utveckla internationella affärer. Även då Corona-pandemin har påskyndat vissa aspekter av digitaliseringen hos svenska företag som exempelvis fler digitala möten, kvarstår frågan om vad som krävs för att svenska företag ska nå långsiktig framgång med sina digitaliseringsstrategier. Min forskning fokuserar på att undersöka hur svenska digitala entreprenörer kan använda digitala marknadsföringsverktyg för att lyckas bättre med sin internationella tillväxt. Forskningen syftar till att driva kunskapen om digitalt entreprenörskap framåt och generera insikter av betydelse för både små och medelstora företag och beslutsfattare på policy-nivå.


Fokus för forskningsstudien:

– Min senaste studie om detaljhandels-branschen påvisade betydelsen för svenska små och medelstora företag att hitta ett sätt att skilja sig från andra aktörer för att lyckas med sin internationella e-handel. Svenska företag som har lyckats med detta har arbetat hårt med att identifiera specifika marknads-nischer och varit väldigt duktiga på att hantera den digitala kommunikationen med sina kunder. Studien visade även att det inte bara finns ett sätt att designa en framgångsrik affärsmodell för e-handel, små och medelstora företag måste hitta det sätt som fungerar bäst för deras specifika produkter och varumärken.


Så deltog företagen:

– Min senaste studie bygger på djup-intervjuer med fem fall-företag i detaljhandels-branschen. Därefter konstruerade vi en enkät som skickades ut till alla detaljhandelsföretag med internationell försäljning i Sverige.


Några av Emila Rovira Nordmans senaste artiklar är:

Kontaktperson

Är du som litet eller medelstort företag intresserad av att forskning ska bedrivas på just ditt företag? Oavsett ämne och område, tveka inte att kontakta oss!