Text

Tvärvetenskaplig forskningsmiljö om samverkan

MDU tar nu steget vidare inom sin samverkansprofil genom att etablera en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom samverkansforskning. Forskning på och om samverkan är ovanlig trots att samverkan är en central del i den akademiska världen. Genom satsningen kommer MDU både att fördjupa och sprida kunskap om samverkan samtidigt som det stärker universitetets profil.

Sedan september 2023 har arbetet inletts med att utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö om samverkan. Miljön är universitetsövergripande och ska utvecklas genom intern och extern samverkan och i en internationell kontext. Här fokuseras forskningen på att utveckla kunskap om samverkan, till skillnad från all god forskning och utbildning som sker i samverkan med andra. Samhällsutmaningar kan inte lösas i isolation och samverkan är en förutsättning för nya innovativa lösningar på nuvarande och framtida utmaningar. Forskningsmiljön fokuserar på (1) organisering, ledning och styrning av samverkan och dess konsekvenser, (2) impact, resultat och (o)önskade konsekvenser av samverkan, samt (3) teorier och innovativa metoder för det vetenskapliga studiet av samverkan.

En viktig del av arbetet är att skapa en s.k. Community of Practice där praktiker och forskare möts i en gemensam kunskaps‐ och intressearena för delat lärande och åstadkomma kunskapsutbyte (knowledge exchange) mellan parter från både akademi, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och politiker.


På gång

  • Utlysning av medel. I början av 2024 kommer en utlysning om möjlighet att söka medel för exempelvis pilotprojekt inom de tre fokusområdena eller medel för att göra ansökningar om forskningsmedel relaterat till samverkan och samproduktion.

  • Våren 2024 startar vi upp vår kunskaps- och intressearena där praktiker och forskare möts för delat lärande och åstadkomma kunskapsutbyte (knowedge exchange) om samverkan mellan parter från både akademi, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och politiker.

  • Forskningssamarbete med en internationell gästforskare; Emma Bell, professor i organisation och ledarskap vid The Open University, UK. Hon finansieras av KK-stiftelsen och bidrar till miljön både med sin expertis, nätverk och forskning om samverkan. Detta samarbete sker i samverkan med EST och professor Lucia Cervani.

Forskning om samverkan.

Forskning om samverkan.

Utlysning av finansiella medel

Vill du vara med och bidra i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön inom samverkansforskning?

Läs mer

Kontaktpersoner