Text

Kreativa matematiska resonemang förstärkta av testbaserat lärande - att stärka lärande och minne

Projektet syftar mot att utveckla och undersöka förutsättningar att lära matematik i en undervisningsdesign som bygger på att lösa matematiska problem genom resonemang. Det innebär att elever konstruerar lösningsmetoder och formulerar argument för dessa och lösningens rimlighet.

Anslag i SEK: 4, 4 miljoner.

Start

2023-01-01

Planerat avslut

2025-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Vid lösning av matematiska problem där lösningsmetoden inte är känd behöver elever använda sina förkunskaper. I ett tidigare utvecklingsprojekt har vi lagt märke till att elever ofta behöver stöd att minnas och välja rätt förkunskaper. Kognitiv forskning har visat att när framplockning av tidigare kunskaper sker genom en aktiv process så stärks lärandet och minnet. Detta kallas testbaserat lärande och bygger på att elever istället för repetitivt lärande (t.ex. läsa ett bokkapitel flera ggr) får frågor och uppgifter som innebär att de måste hämta kunskaper ur minnet. Samtidigt har studier visat att elever som lär sig matematik genom kreativa resonemang minns bättre vad de lärt sig jämfört med elever som lär sig genom att lärare eller läromedel förklarar matematik och hur man löser uppgifter. Detta tyder på att lärande genom resonemang och testbaserat lärande överlappar varandra. Utifrån detta är målsättningen med projektet att utveckla en undervisningsdesign som kombinerar lärande i matematik genom kreativa resonemang och testbaserat lärande. Detta kommer att undersökas genom en designstudie där 12 interventioner planeras och genomförs under två år och återkommande tester av elevernas kunskaper.

Projektet sker i samverkan med forskargruppen LICR, Umeå universitet och genomförs praktiknära i samarbete med en skola.

Externa projektmedlemmar: Carina Granberg, dr Umeå universitet, Denice D'Arcy, lärare, Lerbergsskolan.

Projektmål

Syftet med projektet är att utveckla en undervisningsdesign där elever lär sig matematik genom CMR och RP och, baserat på detta, undersöka vad denna design innebär för lärares undervisning och elevers lärande.

Målet med projektet är att utveckla och undersöka en replikerbar undervisningsdesign i matematik.

 

Projektaktiviteter

Projektet utvecklar en undervisningsdesign för lärande i matematik genom kreativa resonemang. Utvecklingen sker i en iterativ process där forskare och lärare planerar undervisning enligt principer, lärarna genomför undervisning och forskare och lärare utvärderar och analyserar innehåll och utfall av undervisningen samt reviderar de ingående principerna. Under projektets gång testas elevernas matematikkunskaper kontinuerligt.