Text

Kreativa matematiska resonemang förstärkta av testbaserat lärande

Två etablerade koncept för lärande är kreativa matematiska resonemang och testbeserat lärande. Båda har var för sig visat sig ha fördelar för lärande jämfört med andra metoder. I detta projekt undersöks möjligheterna att kombinera dessa koncept och ett grundantagande är att de tillsammans är effektivare än var för sig.

Anslag i SEK: 4,5 miljoner

Start

2023-01-01

Planerat avslut

2025-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Kreativa matematiska resonemang innebär att elever vid problemlösning konstruerar lösningsmetoder och formulerar argument för dessa och lösningens rimlighet. Vid lösning av matematiska problem där lösningsmetoden inte är känd behöver elever använda sina förkunskaper. Kognitiv forskning har visat att när framplockning av förkunskaper sker genom en aktiv process så stärks lärandet och minnet. Detta kallas testbaserat lärande och bygger på att elever istället för repetitivt lärande (t.ex. läsa ett bokkapitel flera ggr) får frågor och uppgifter som innebär att de måste hämta kunskaper ur minnet. Samtidigt har studier visat att elever som lär sig matematik genom kreativa resonemang minns bättre vad de lärt sig jämfört med elever som lär sig genom att lärare eller läromedel förklarar matematiken och hur man löser uppgifter. Detta tyder på att lärande genom resonemang och testbaserat lärande överlappar varandra. Utifrån detta är målsättningen med projektet att utveckla en undervisningsdesign som kombinerar lärande i matematik genom kreativa resonemang med testbaserat lärande.


Projektaktiviteter

Projektet genomförs genom upprepade interventioner av planering, genomförande och utvärdering analys av utfallet av intyerventioner. Princioper för undervisningen utvecklas kontinuerlligt.

Projektet genomförs i samarbete med lärare på en skola i vardaglig undervisning.

Samverkande/samproducerande partners är Umeå universitet och Höganäs kommun där de externa projektmedlemmarna är: Carina Granberg vid Umeå universitet och Denice D'Arcy i Höganäs kommun.

Projektsyfte och mål

Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla en undervisningsdesign som leder till att elever lär sig matematik genom kreativa resonemang och testbaserat lärande.

Målsättningen med projektet att utveckla en undervisningsdesign som kombinerar lärande i matematik genom kreativa resonemang med testbaserat lärande.