Text

MATRIX - Utvärdering av den första anläggningen för agrivoltaiska system i Sverige

Målet med detta projekt är att utveckla den första experimentanläggningen för agrovoltaiska system i Sverige för att jämföra med kommersiellt tillgängliga teknologier.

Start

2023-02-28

Planerat avslut

2027-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Agrovoltaiska system kommer troligtvis att spela en nyckelroll i framtidens energisystem genom att undvika konflikten mellan mark för energi och mark för mat, som kännetecknar konventionella solparker. Detta forskningsprojekt följer upp ett tidigare pionjärprojekt, som startades av Energimyndigheten, med målet att bygga Sveriges första experimentella agrivoltaiska system.

Projektsyfte

Ur ett teoretiskt perspektiv syftar detta projekt till att förbättra modellernas noggrannhet för APV-modeller genom att utveckla avancerade algoritmer och verktyg för att bättre förutsäga sambanden mellan solstrålningsfördelning på grödanivå, mikroklimat och omvandlingen av solenergi till elektricitet och biomassa under olika APV-lösningar.Ur ett implementerings- och industriellt perspektiv syftar projektet till att utveckla algoritmer för dynamisk simulering, optimal design och driften av APV:er, särskilt för de som är utrustade med solspårningssystem.

Projektmål

Målet med detta projekt är att utveckla den första experimentanläggningen för agrovoltaiska system i Sverige för att jämföra med kommersiellt tillgängliga teknologier. Projektet kommer att skapa en unik databas om effekterna av olika agrivoltaiska configurationer på mikroklimat, solcellsproduktion och växtodling, både i Sverige och globalt. Detta kommer möjliggöra utvecklingen av avancerade verktyg för simulering, optimal design och drift av agrovoltaiska system. En demonstrator av agrovoltaiska styrsystem med solföljare kommer också att utvecklas.

Specifika mål inkluderar:

• Uppgradera den befintliga anläggningen med ytterligare en eller två APV-tekniker.

• Bedöma den totala solstrålningen som fångas upp av PV-modulerna och grödor under komplexa skuggnings- och reflektionsförhållanden skapade av APV-teknologierna och validera modellen.

• Utveckla optimeringsstrategier för APV-design och drift baserat på flera kriterier. Vi kommer att skapa en matris av APV-konfigurationer kontra hanteringsstrategier för grödor kontra objektiva funktioner för att tillhandahålla en karta över optimala systemkonfigurationer.

• Utveckla mjukvaruverktyg och prototyper för industriella styrsystem baserade på de algoritmer som beskriver sambanden mellan skuggningar, uppfångad solstrålning, mikroklimat och skörd.