Text

Därför är fritid och hälsa avgörande för att unga ska klara gymnasiet

Grupp med glada ungdomar på en skolgård

En meningsfull fritid bidrar till minskad stress, att ungdomar bättre kan hantera krav från skolan och även bättre prestation i skolan. Det visar en studie från Mälardalens universitet och Samhälllskontraktet. Foto: Jonas Bilberg

Ungefär 25 procent av Sveriges gymnasieelever hoppar av gymnasiet eller går ut med ofullständiga betyg. I en studie har Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap, undersökt betydelsen av fritid och hälsa hos ungdomar för att de ska klara gymnasieskolan. Målet är att fler ska slutföra gymnasiet för att öka chanserna till arbete och en framtida god hälsa.

I studien ”Åtgärder för hållbar utbildning och hälsa bland ungdomar (ACTION”) har Katarina Bälter fokuserat på aktörsperspektivet. Hon och hennes forskarkollegor, inklusive Camilla Eriksson, lektor i folkhälsovetenskap, har intervjuat personal som ansvarat för aktiviteter eller arenor där ungdomar befinner sig på fritiden, som till exempel ungdomsgård, kyrka, bibliotek, kulturskola, idrottsklubbar och liknande.

Investering i hälsa och framtid

I intervjuerna lyfte personalen särskilt fram att en meningsfull fritid påverkade ungdomarnas psykiska hälsa i positiv riktning genom sociala relationer och stöd från trygga vuxna.
"Att erbjuda en plats att vara, och speciellt strukturerade aktiviteter, kan därmed betraktas som en investering i ungdomars hälsa och framtidsutsikter", säger Katarina Bälter.

Ger minskad stress och psykisk ohälsa

Tidigare forskning visar på tydliga samband mellan goda skolprestationer och fysisk aktivitet, bra matvanor, regelbundna sömnvanor, god psykisk hälsa samt föräldrastöd. Även resultaten från denna studie, stödjer detta samband.
"Vi såg att en meningsfull fritid är något som på ett positivt sätt påverkar tonåringars mentala hälsa genom att de får tillgång till sociala relationer, stöd och vägledning. En meningsfull fritid kan därmed bidra till minskad stress, att tonåringarna bättre kan hantera krav från skolan och att de även presterar bättre i skolan", säger Katarina Bälter.

Katarina Bälter menar även att föreningsliv, fritidsaktiviteter eller annan organiserad gruppaktivitet ger unga tillgång till fler arenor för dem att skapa självförtroende och sociala relationer, vilket i sin tur kan minska risken för psykisk ohälsa.

Vill få fler att slutföra gymnasiet

Med studien har forskarna velat belysa vilken betydelse en meningsfull fritid och hälsa hos unga har för att de ska klara gymnasieskolan. En avklarad gymnasieutbildning ökar nämligen chanserna till arbete och ger hälsovinster på sikt jämfört med avbrutna studier. Målet är att fler ungdomar ska slutföra gymnasiet för att öka chanserna till arbete och en framtida god hälsa.

Dessutom, menar Katarina Bälter, behöver man också ta hänsyn till att elevernas olika förutsättningar, inklusive socioekonomisk status och funktionsvariation, kan påverka elevernas möjlighet att avsluta gymnasiet.

Studien har genomförts inom ramen för Samhällskontraktet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ett partnerskap mellan Mälardalens universitet, Västerås stad och Eskilstuna kommun.

Illustration som visar hur fritid och hälsa påverkar ungdomar

Illustration: Sara Karvonen Sheikh

Läs hela studien här

Making leisure time meaningful for adolescents: an interview study from Sweden

Länk till studien

Läs mer om projektet ACTION

Syftet är att undersöka vilken betydelse meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan.

Läs mer

Kontaktinformation