Text

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Åtgärder för hållbar utbildning och hälsa bland ungdomar (ACTION)

Vi avser att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Det långsiktiga målet är att få fler ungdomar att slutföra gymnasiet eftersom det underlättar etableringen på arbetsmarknaden, vilket i sin tur ökar möjligheterna för framtida god hälsa.

Avslutat

Start

2019-01-01

Avslut

2023-06-20

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Vi avser att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Det långsiktiga målet är att få fler ungdomar att slutföra gymnasiet eftersom det underlättar etableringen på arbetsmarknaden, vilket i sin tur ökar möjligheterna för framtida god hälsa.


Projektets syfte

Syftet är att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa.


Projektets mål

En stor samhällsutmaning är att en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever inte slutför gymnasiet och får ut en examen. En avklarad gymnasieutbildning ökar chanserna till arbete och hälsovinster på sikt jämfört med avbrutna studier. Elevernas olika förutsättningar, inklusive socioekonomisk status och funktionsvariation, påverkar dock elevernas möjlighet att avsluta gymnasiet.

Vi avser att lyfta fritiden som ett betydelsefullt sammanhang för ungdomars utveckling och studieresultat. Forskning visar på samband mellan goda skolprestationer och främjande faktorer så som fysisk aktivitet, bra matvanor, regelbundna sömnvanor, god psykisk hälsa samt föräldrastöd. Tidigare studier indikerar även att ungdomars deltagande i kreativa och icke-akademiska aktiviteter kan främja deras engagemang i skolgången och därmed leda till bättre skolprestationer. Dessutom skapas möjligheter att få stöd av en vuxen utanför familjen. Genom att delta i föreningar eller annan organiserad gruppaktivitet får ungdomar tillgång till fler arenor för att skapa självförtroende och sociala relationer, vilket kan minska risken för psykisk ohälsa.


Tre delstudier

Projektet består av flera delprojekt som kommer att bidra med kunskap till åtgärder för hållbar utbildning och hälsa bland ungdomar. Dessa delprojekt är:

  • Delprojekt 1: En intervjustudie med aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa om deras syn på betydelsen av meningsfull fritid och hälsa för skolgång.
  • Delprojekt 2: En intervjustudie med gymnasieungdomar för att fånga deras syn på betydelsen av meningsfull fritid och hälsa för skolgång.
  • Delprojekt 3: En medborgarforskningsstudie där gymnasieungdomar är involverade för att utveckla verksamheten på en fritidsgård i syfte att bidra till meningsfull fritid, god hälsa och skolgång.

Projektet genomförs inom ramen för Samhällskontraktet och dess partners (Region Västmanland och Sörmland, Västerås stad och Eskilstuna kommun). Projektet är tvärvetenskapligt till sin natur och forskarna vid Mälardalens högskola är aktiva vid både Akademin för Hälsa, vård och välfärd och Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation. Vi samarbetar med forskare vid Linköpings Universitet samt professor Abby King vid Stanford University som är gästprofessor till Alva Myrdals minne vid Mälardalens högskola (2020-21).

Team:
Christine Persson Osowski, lecturer in public health, HVV
Abby King, gästprofessor till Alva Myrdals minne, HVV
Camilla Eriksson, lektor i folkhälsovetenskap, HVV

Projektet bygger på tidigare studier om hållbar livsstil och hälsa bland ungdomar inklusive NESLA-studien tillsammans med Terence Fell på Akademin för ekonomi, Samhälle och Teknik. NESLA-studien (Neighborhood, Sustainable Lifestyle and Health among Adolescents) har resulterat i ett antal publikationer, se nedan: