Text

VFU - Förskollärar- och lärarprogrammen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en möjlighet att praktisera teoretiska kunskaper inom lärarutbildningen. I regionen medverkar ett antal kommuner. Alla lärarstudenter får en övningsskola/övningsförskola under utbildningstiden där VFU: n genomförs. Du kan även förlägga en del av VFU-tiden utomlands.

Under hela din utbildning har du en nära kontakt med en övningsförskola eller övningsskola där du genomför din VFU som ger dig värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter inför framtiden. MDU har ett nära samarbete med Sörmlands och Västmanlands kommuner. I regionen medverkar olika kommuner beroende på vilket program du läser. Vilka kommuner som du kan genomföra din VFU i kan du läsa om på respektive programsida.

VFU:n omfattar 30 högskolepoäng (hp), varav 15 hp är knutna till ämnesstudier och 15 hp till den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).


FAQ

Vanliga frågor och svar om VFU på lärarutbildningarna vid MDU

Tillgodoräknande av VFU

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.


Fältstudier

För att ytterligare stärka den kontinuerliga kontakten med verksamheten i förskolan/skolan finns det i de flesta kurserna fältstudier. Fältstudierna innebär att du får kursuppgifter att lösa som är baserat på en begränsad tid i VFU-skolan. Genom att ha kontakt med VFU-skolan via fältstudier kring ämnesteori, utbildningsvetenskap och didaktik får du möjlighet att hitta beröringspunkter mellan praktik och teori.


VFU utomlands

Det är utvecklande både på ett yrkesmässigt och personligt plan att möta andra kulturer, samhällen och språk. Som student i lärarutbildningen vid MDU har du möjlighet att förlägga en del av din VFU utomlands. Genom att göra en del av din VFU på en förskola/skola utomlands får du en unik inblick i ett annat lands skolsystem, dess läroplaner, kunskapssyn och värderingar. På så sätt har du möjlighet att göra jämförelser och ytterligare reflektera kring det svenska skolsystemet. Detta ger dig nya perspektiv och hjälper dig att i din framtida yrkesroll se möjligheter till verksamhetsutveckling.


Mer information

Här hittar du information om VFU utomlands, övningsförskolor/övningsskolor
och fältskolor, kursplaner, studiehandledning, handbok, graderade betyg, studentbok etcetera.

VFU-portalen för förskollärar- och lärarstudenter Länk till annan webbplats.