Text

Tillgodoräknande av VFU

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

Enbart goda ämneskunskaper är ingen garanti för att en lärare kan skapa goda betingelser för lärande. Regeringspropositionen (2009/10:89) betonar därför vikten av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Lärarutbildningen ska förankras i både praktiska erfarenheter av pedagogiska aktiviteter/undervisning och akademiska studier på universitetet. Mötet mellan dessa två perspektiv innebär kvalitet i lärarutbildningen, där lärarstudenter ges möjlighet att ta del av olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Forskningsbaserad kunskap ges utrymme att möta beprövad erfarenhet.

Yrkeserfarenheten ska prövas av universitetet när studenten inkommit med en ansökan för att styrka att yrkeserfarenheten motsvarar lärandemålen i aktuell kursplan. Högskoleförordningen anger i 6 kap 6-8§§ vad som gäller för tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet.


Steg 1 – Ta kontakt med studievägledare

Valideringsprocessen inleds med ett vägledande samtal där du får nödvändig information och underlag för självvärdering.

Steg 2 – Ansökan, självvärdering och övriga dokument

 • Läs noga instruktionerna för kompetenskartläggning
 • Reflektera kring syfte/lärandemålen i kursplanen
 • Förbered din kompetenskartläggning där du beskriver dina kunskaper med hjälp av instruktionerna


Följande skickas med i din ansökan

Underlag för ansökan utgörs i första hand av en självvärdering som styrks med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren. Övrig dokumentation som styrker kompetensen kan också bifogas. Följande underlag kan finnas med i ansökan:

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok Länk till annan webbplats.. Har du inget aktuellt MDU-konto kan du ansöka via blanketten Ansökningsblankett om tillgodoräknande  Pdf, 54.5 kB.som lämnas till Studenttorget.

Följande underlag kan finnas med i ansökan:

 • Självvärdering
 • Tjänstgöringsintyg med relevant information om undervisningsämnen och innehåll i tjänsten
 • Eventuella övriga handlingar som styrker kompetensen


Självvärdering

För att göra en bedömning av studentens yrkeserfarenhet inkommer studenten med ett underlag som beskriver den reella kompetensen i relation till den aktuella kursens lärandemål. Det innebär att studenten synliggör hur lärandemålen har uppnåtts genom exempelvis arbete i skola/förskola. Vid ansökan om tillgodoräknande vid den aktuella VFU-kursen görs en beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen i relation till samtliga lärandemål. Självvärderingen kan skrivas digitalt i dokumentet Underlag för självvärdering.

Självvärderingen kan innehålla följande:

 • En beskrivning av kompetenser i relation till vart och ett av lärandemålen och aktuella styrdokument för skola/förskola. Dokumentet Underlag för självvärdering kan användas.
 • En konkretisering av kompetenser genom exempel från undervisning eller annan pedagogisk verksamhet kopplat till vart och ett av lärandemålen, vetenskap och relevanta styrdokument.
 • Planeringar, bedömningsunderlag eller annan dokumentation som är relevant i relation till lärandemålen bifogas och diskuteras i relation till relevanta lärandemål och vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Tjänstgöringsintyg eller annat omdöme från tidigare arbetsgivare som är relevant för din ansökan.


Steg 3 – Bedömning och beslut

Kompetenskartläggningen bedöms och ett beslut tas om ansökan beviljas eller avslås. Beslut meddelas skriftligen till studenten.

Viktigt att veta

Ett beslut om tillgodoräknande är inte en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. (Genomförd VFU betygsätts med betyg Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd). Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar. Under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa inom programmet. Det innebär att utbildningstiden i regel inte kan förkortas utan tillgodoräknandet medför istället uppehåll i studierna.


En ansökan i taget

Ansökan om tillgodoräknande sker för en VFU-kurs i taget. Efter att beslut fattats i en ansökan kan nästa ansökan skickas in.


Ansöknings- och handläggningstid

För att kunna handlägga ärendet innan aktuell VFU-kurs behöver ansökan, övriga dokument och självvärdering skickas in 15 mars - 15 april för VFU-kurs med start på höstterminen och 15 september - 15 oktober för VFU-kurs med start på vårterminen.

Observera att andra datum gäller för VFU1 på förskollärarprogrammet. För förskollärarprogrammets VFU1 ska ansökan skickas in 30 arbetsdagar, 6 arbetsveckor, innan VFU-kursstart.

Handläggaren kommer att utreda ärendet i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.


Beviljat tillgodoräknande

Ett beviljat tillgodoräknande innebär bland annat:

 • Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.
 • För Förskol-, Grund- och Ämneslärarprogrammet samt Kompletterande pedagogisk utbildning gäller att under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att utbildningstiden i regel inte förkortas genom ett tillgodoräknande.


Vid avslag på ansökan

Ett avslaget tillgodoräknande innebär att studenten behöver genomföra VFU-kursen. Studenten meddelar VFU-samordnare på vfu.lararutbildning@mdu.se att VFU ska genomföras och studieplan diskuteras med studievägledare.


Vid frågor