Text

Datum 2022-10-25
Artikeltyp Aktuellt

Informell feedback påverkar inre motivation

Informell feedback sker i den dagliga interaktionen mellan medarbetare och närmaste chef. Ofta sker det omedvetet, men har ändå en stor inverkan. Forskare vid MDU har studerat detta fenomen närmare bland nyanställda revisorer på revisionsbyråer.

Informell feedback på arbetsplatsen påverkar nyanställda revisorers motivation, beteende och attityder till revisionsyrket. Det visar färsk forskning från MDU.

I tre år har fyra forskare inom revision och ekonomi följt cirka 500 nyutexaminerade revisionsstudenter som anställts på både små och större revisionsbyråer. Syftet är bland annat att upptäcka vad som utmärker de revisorer som stannar kvar i yrket – och de som inte gör det. En faktor som forskarna valt att titta närmare på är så kallad informell feedback och dess betydelse för de unga revisorernas inre motivation.

Med informell feedback menar forskarna feedback som sker i den dagliga interaktionen mellan den nyanställda och den närmaste chefen. Ofta sker det omedvetet, men har ändå en stor inverkan.

– Informell feedback handlar främst om muntlig feedback som sker spontant, men kan också vara en suck och vilken signal den ger. Den informella feedbacken är intressant för den påverkar fundamentala saker, säger Tobias Johansson-Berg, professor inom redovisning och en av forskarna i forskningsprojektet.

 

Positiv feedback ökar motivation

I projektet har Tobias Johansson-Berg tillsammans med övriga forskare, fokuserat på de nyanställda revisorernas upplevelse av den närmaste chefens informella kommunikation, samt vilka effekter positiv och negativ feedback har på den nyanställdas beteenden. Framför allt har forskarna studerat i vilken utsträckning närmaste chef väljer att informellt kommunicera feedback kring det som den nyanställda gör dåligt eller det som den nyanställda gör bra.

– Vi har studerat vad den informella feedbacken får för effekt på attityder om professionell skepticism, intern motivation och beteende vid exempelvis tidrapportering. Det är faktorer som vi identifierat som viktiga för revisorns utveckling mot att bli en bra och självständig revisor, säger Tobias Johansson-Berg.

Resultatet visar bland annat positiv informell feedback kan öka nyfikenhet för yrket, medan negativ informell feedback kan utveckla dysfunktionella beteenden hos den anställda.

– Informell positiv feedback ökar den interna motivationen och minskar en tendens att underrapportera tid. Medan till exempel negativ feedback ökar tendensen att underrapportera tid i budgeterna som finns för revisionsuppdrag, säger Tobias Johansson-Berg.

 

Arbetsplatsens kultur spelar roll

– En sund kultur och en kollega i teamet eller gruppen kan vara viktig för att stärka en och eventuellt mildra de negativa effekterna av negativ feedback. Det är jätteviktigt att ha en stöttande social miljö. I tidigare forskning om formell feedback har man också sett att en god relation med en informell mentor kan kompensera för negativa effekter som uppstår vid feedback-situationen, avslutar Tobias Johansson-Berg.

 

Forskningen sker i samverkan

Forskningsprojektet ”Från byrårekryt till revisor: En longitudinell studie om selektering och socialisering av revisionsmedarbetare” drivs i samverkan med Stockholms universitet och finansieras med medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Denna artikel är förkortad version av en artikel som publicerats av tidningen Balans.

Läs artikeln

Läs artikeln i sin helhet i tidningen Balans

Feedback påverkar tidrapporteringen

Kontaktinformation