Text

Student­ombudsmannen

Studentombudsmannen har till uppgift att vägleda dig som student som upplever problem under studietiden. En stödperson kring frågor om universitetets lagar och regler och dina rättigheter och skyldigheter som student.

Till studentombudsmannen kan du vända dig om du har frågor och behöver vägledning gällande regler, rättigheter och skyldigheter inom ramen för din utbildning och studietid. Frågorna kan exempelvis gälla betygsättning eller bemötande från lärare och annan personal.

Det här kan studentombudsmannen göra för dig som är student

 • lyssna och diskuterar frågor som rör universitetets verksamhet
 • ge stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter
 • hjälpa studenter som upplever sig diskriminerade
 • vägleda studenter som anmälts till disciplinnämnden.

Studentombudsmannen har en neutral och opartisk roll i förhållande till universitetet och studenterna. Det betyder att studentombudsmannen inte kan driva ärenden åt studenter och inte heller kan ta parti.

Har du blivit diskriminerad?

På MDU råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Universitetet är skyldig att utreda trakasserier och kränkande särbehandling så snart universitetet får veta att det kan ha skett. Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Gör en anmälan om diskriminering

Upplever du att du blivit diskriminerad kan du göra en anmälan.

Vill du ha stöd under processen kan du vända dig till studentombudsmannen. Tänk på att en anmälan inte alltid skyddas av sekretess och kan vara en offentlig handling. Vill du diskutera din situation under sekretess kan du vända dig till studenthälsan eller din studievägledare.

Kontakta studentombudsmannen

Om du vill diskutera din studiemiljö eller har frågor, kontakta studentombudsmannen.