Text

Din studiemiljö

För att MDU:s verksamhet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som student berättar vad du tycker. Det finns flera olika sätt att vara med och påverka din studiemiljö på universitetet, bland annat genom Mälardalens studentkår.

Studenter sitter och pluggar vid ett bord.

Enligt högskolelagen har studenterna rätt att påverka utbildningen och universitetet ska arbeta för att studenterna ska vara aktiva i att vidareutveckla utbildningen. Efter varje avslutad kurs får studenterna möjlighet att framföra sina åsikter i en kursutvärdering som sedan sammanställs. Om du vill läsa sammanställningen kan du kontakta den akademi eller lärare som ansvarar för kursen.

Mälardalens studentkår

Mälardalens studentkår består av studenter som arbetar för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Målet är att alla medlemmar ska vara trygga och känna att de tillhör en positiv gemenskap. Mälardalens studentkår arbetar också för studenters rättighet att påverka sin utbildning och studiemiljö.

Studentliv

Mälardalens studentkår är i konstant rörelse. Ambitionen är att det alltid ska finnas någonting för alla medlemmar som pubbesök, evenemang, föreningar och rookieveckor - både i Eskilstuna och i Västerås.

Studentinflytande

Ett av Mälardalens Studentkårs viktigaste uppdrag är att se till att det finns studentinflytande på universitetet. Det är för att säkra kvaliteten i alla utbildningar utifrån ett studentperspektiv. Mycket av studentkårens arbete är förebyggande. Exempel på frågor som drivits till nytta för studenter är tentafria helger, anonyma salstentamen, fler avgångar med utbildningslinjen, bättre kursvärderingar och påminnelse till salstentamen.

Det finns två organiserade former av studentinflytande vid MDU. Den ena är kursvärderingar och den andra formen av studentinflytande är studentrepresentation.

En studentrepresentant är en person som utses av Mälardalens Studentkår för att representera andra studenter i frågor som handlar om utbildning och studiemiljö på MDU. Studentrepresentanten kallas till olika möten på universitetet och har möjlighet att vara med och påverka beslut som tas.

Policy, mål och regler för studentinflytande vid MDU

MDU har ett styrdokument som förtydligar arbetssättet med studentinflytande vid universitetet. Genom att arbeta med en tydlig struktur och mot ett gemensamt mål bidrar vi till ett ökat engagemang där studenter vill vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Detta leder i sin tur till ett systematiskt arbetssätt som främjar, stärker och kvalitetssäkrar studentinflytandet inom universitetet.

Student sitter vid en datorskärm och funderar

Om du stöter på problem under studietiden

Att studera på ett universitet innebär att du kommer att möta nya människor som du ska lösa uppgifter tillsammans med. Därför är det inte så konstigt att det ibland uppstår problem. Men det finns hjälp att få vid såna situationer.

Det är viktigt att du i första hand vänder dig direkt till ansvarig lärare eller kursansvarig med ditt problem. Du kan också kontakta en avdelningschef. Vill du veta vem som är avdelningschef kopplad till kursen du läser kan du ta hjälp av studenttorget@mdu.se.

Studentombudsmannen, ditt stöd under studietiden

På MDU arbetar en studentombudsman som har till uppgift att vägleda dig som student som upplever problem under tiden du pluggar på universitetet.

Har du blivit diskriminerad?

På MDU råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Universitetet är skyldig att utreda trakasserier och kränkande särbehandling så snart universitetet får veta att det kan ha skett. Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Upplever du att du blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till registrator@mdu.se. Vill du ha stöd under processen kan du vända dig till studentombudsmannen. Tänk på att en anmälan inte alltid skyddas av sekretess och kan vara offentlig handling. Vill du diskutera din situation under sekretess kan du vända dig till studenthälsan eller din studievägledare.

Studerar du och har skyddad identitet?

Om du studerar hos oss, har skyddad identitet och har du frågor om hur Mälardalens universitet hanterar dina skyddade personuppgifter kan du kontakta studenttorget@mdu.se för att få kontaktuppgifter till ansvarig handläggare på universitetet.

Aj, Oj, Halloj - skador, olyckor eller förslag till förbättringar

Via systemet Aj, Oj, Halloj kan du anmäla skador, olyckor eller förbättringsförslag om din studie- och arbetsmiljö på campus.

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning

Det finns olika former av stöd och anpassningar att få under din studietid.

Läs mer

Ordningsregler

Våra ordningsregler finns för att samtliga som vistas vid undervisitetet ska känna sig säkra och trygga.

Läs mer

Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor.

Läs mer

Regler för tillträde

MDU eftersträvar att hålla en hög fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer

Kontakta studentombudsmannen

Om du vill diskutera din studiemiljö eller har frågor, kontakta studentombudsmannen.