Text

MDU Holding AB

MDU Holding AB är en del av universitetets innovationsverksamhet och jobbar tätt ihop med MDU:s innovationsrådgivning på innovationskontoret Idélab.

MDU Holding AB finns för att hjälpa till med:

 • Bildandet av nya bolag
 • Licensaffärer
 • Investeringar i tidiga forskar- och studentbolag
 • Stöd vid utvecklingen av start-up bolag som har en koppling till MDU

Holdingbolaget ska bidra till att kunskap och forskningsresultat från MDU kommer samhället till godo, i linje med visionen - ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.

Bolaget bildades hösten 2022 och nu pågår arbetet med att utveckla en verksamhet i holdingbolaget som kan verka i linje med MDU:s strategiska mål. Arbetet leds av holdingbolagets VD och dess styrelse.

 

Kallelse till årsstämma i MDU Holding AB

Aktieägare i MDU Holding AB, org.nr.  559399-8973, kallas härmed till årsstämma den 26 april, kl. 15.30 i Mälardalens universitets lokaler, T2-051, i Västerås.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman anmäler sig till MDU Holding AB senast den 12 april 2024.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till MDU Holding AB per post till adress MDU Holding AB, c/o Mälardalens universitet, Box 883, 721 23 Västerås eller via e-post: helena.jerregard@mdu.se

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande samt stämmans öppnanden.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av protokollförare samt justerare
 4. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
  a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av styrelse samt revisor
 10. Fastställande av ägaranvisning för MDU Holding AB
 11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 12. Övriga frågor
 13. Nästa årsstämma
 14. Stämmans avslutande

Handlingar

Handlingarna kommer skickas per mail till aktieägare.

Fullmakt

Aktieägare som ej kan närvara personligen kan närvara genom ombud. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall behörigen undertecknad fullmakt insändas till MDU Holding AB före årsstämman.

Styrelse

 • Ordförande: Helena Jerregård, vicerektor med ansvar för samverkan
 • Paul Pettersson, Professor / Vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning
 • Johan Lilliecreutz, VD, LiU Holding AB

Kontakt