Text

Hållbar utveckling

År 1999 blev Mälardalens högskola första lärosätet i världen att bli miljöcertifierat, och år 2006 blev högskolan också den första i Sverige att bli arbetsmiljöcertifierad.

PRME - Principles for Responsible Management Education

Akademin för Ekonomi, samhälle och teknik vid Mälardalens universitet (MDU) har sökt medlemskap i Principles for Responsible Management Education (PRME) Länk till annan webbplats. som är den största organiserade länken mellan Förenta Nationerna och handelshögskolor. PRME:s uppdrag är att omforma ledarskapsutbildning, forskning och tankeledarskap globalt, genom att ge Principles for Responsible Management Education ett ramverk, utveckla lärgemenskaper och att främja medvetenhet om Förenta Nationernas hållbara utvecklingsmål.

Uppnådda mål - utbildning

Akademin för Ekonomi, samhälle och teknik har uppnått följande när det gäller programintegration, programdesign och kurser inom området företagsansvar och hållbarhet:

 • År 1999 miljöcertifierades Mälardalens högskola, som det första lärosätet i världen, enligt den internationella standarden ISO14001.
 • Mälardalens högskola var det första lärosätet i Sverige att bli certifierat för vår arbetsmiljö.
 • ERS (Ethics, Responsibility and Sustainability - etik, ansvar och hållbarhet) vävs in i de aktuella kurserna via föreläsningar, fallstudieseminarier och skriftliga tentamina.
 • Vi bjöd in alla engelsktalande ekonomistudenter till en serie av affärsetikföreläsningar med en erkänd forskare i ERS-frågor.
 • Ökande fokus på integrerade inslag av hållbar utveckling och etik i utbildningen.

Framtida mål

 • Se till att alla svensk- och engelsktalande ekonomiprogram har ERS-frågor integrerade i deras kursplaner.
 • Fortsätta att årligen vara värd för evenemang och bjuda in ekonomistudenter till en affärsetikdag med erkända talare angående ERS
 • Förstärka undervisningens kompetensbas inom områdena etik, ansvar och hållbarhet genom att ta hänsyn till dessa aspekter vid rekryteringen av nya akademiker.

Uppnådda mål - forskning

 • Tidigare forskning kring positionsanalys för hållbar utveckling där alternativ till neoklassisk kostnadsnyttoanalys, CBA, föreslås.
 • Tidigare och pågående forskning relaterad till temat smarta städer, vars mål är att sträva mot att utveckla innovativa lösningar och verktyg för energismarta städer, och därmed förbättra energiförbrukningen.
 • Tidigare forskningsprojekt och publikationer om hur ”den hållbara staden” formas med tiden.
 • Pågående forskning och publikationer inom området hållbart samhälle. Projektet Framtidens arbetetsmarknad kommer inom ramen för Samhällskontraktet, som är en gemensam samarbetsplattform. Samhällskontraktet har drivits sedan 2009 av MDU, Eskilstuna Kommun, Västerås Stad, Landstinget Södermanland och Landstinget Västmanland.
 • Pågående forskning kring den potentiella konflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljön.
 • Pågående forskning kring det samhällsekonomiska och sociokulturella sammanhanget och dess relevans i samband med socialt ansvar
 • Pågående forskning kring att utveckla indikatorer som ska användas av fastighetsförvaltning för att förbättra frågor av hållbarhet i dialog mellan intressenter.
 • Ökande fokus på integrerade inslag av hållbar utveckling och etik i forskningen.

Framtida mål

 • Forskare kommer att fortsätta rikta sin forskning till frågor om etik, ansvar och hållbarhet genom sitt engagemang och samarbete med företag och kommuner.
 • Ytterligare implementera ERS i vår pågående satsning för att knyta samman internationell akademisk forskning, affärspraxis och samhället genom att främja hållbara företag och samhällen.
 • För en tid sedan uppdaterade vi vår verksamhetsidé för att signalera ett
 • Förstärka forskningskompetensbasen inom områdena etik, ansvar och hållbarhet genom att ta hänsyn till dessa aspekter vid rekryteringen av nya akademiker.