Text

Akademisk högtid

Akademisk högtid vid MDU arrangeras en gång vartannat år för att hedra universitetets nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut.

Bland universitetets traditioner finns den så kallade Akademiska högtiden, där man bland annat firar doktorspromotion och professorsinstallation. Högtiden har anor ända från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet. Vid högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls.

Doktorspromotion och professorsinstallation

Doktorspromotionen är den högtidliga akt vid universitetet då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt område. Den som skall promoveras beträder parnassen, hälsas av promotor och mottar lagerkransen eller doktorshatten och diplomet.

Professorsinstallation har medeltida anor som påminner om de gamla banden till kyrkan. När en gång i tiden en domkapitelsledamot insattes i sitt ämbete fick han en särskild stol anvisad i domkyrkans kor, stallum. Från detta ord härstammar nutidens "installation". Installationen av en ny professor sker när rektor tilldelat den nya professorn ett diplom.

Vid högtiden 2024 installeras och promoveras doktorer som avlagt doktorsexamen och professorer som anställts från 1 juni 2022 till 31 december 2023.

Akademisk högtid 2024

Plats
Västerås Konserthus
Kopparbergsvägen 1
722 13 Västerås

Kontakt och frågor
event@mdu.se

 

  • Installationsföreläsningar 3 april 2024.
  • Hederdoktorernas och pristagarnas dag 4 april 2024.

Praktisk information för festföremål

Som ny professor, doktor, hedersdoktor, mottagare av pedagogiskt pris eller MDU:s samverkansmedalj är du högtidens festföremål. Nedan finner du den information du behöver inför högtiden.

Läs mer

Praktisk information för inbjudna gäster

Som inbjuden gäst har du viktig roll för att skapa en festlig högtid för våra festföremål. Nedan finner du den information du behöver för ditt deltagande.

Läs mer

Insignier

Vid promoveringen har doktorander vid MDU möjlighet att välja mellan en doktorshatt eller en lagerkrans. Som doktor kan du även beställa en doktorsring.

Läs mer

Priser och utmärkelser

Under högtiden uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris, MDU:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne.

Pedagogiskt pris

Det pedagogiska priset inrättas för att främja den pedagogiska utvecklingen vid MDU. Priset går till den som gjort framstående insatser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Prissumman är på 50 000 kronor och priset kan delas mellan max tre pristagare. Priset tillfaller den avdelning, sektion eller organisatoriska enhet som pristagaren eller pristagarna tillhör och ska användas till personens eller gruppens pedagogiska utveckling. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid och pristagaren ska även hålla en föreläsning om sina pedagogiska insatser.

Samtliga studenter och anställda vid universitetet har möjlighet att nominera den person eller grupp de anser ska tilldelas utmärkelsen. Den nominerade måste vara tillsvidareanställd vid MDU. En nomineringskommitté lämnar sedan förslag på vinnare till rektor som utser vinnaren.

Samverkansmedalj

Samverkansmedaljen delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut i samband med Akademisk högtid.

Samtliga anställda har möjlighet att nominera någon till priset. Nomineringen ska vara försedd med en motivering. En medaljkommitté lämnar förslag till rektor på mottagare av medaljen. Rektor fattar beslut om vem som ska tilldelas medaljen.

Professur till Alva Myrdals minne

Vid MDU finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.

Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDU, Eskilstuna kommun och Västerås stad.

Hedersdoktorer

Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med vår akademiska högtid. Titeln tilldelas den person som har en viktig roll för oss, och som har en tydlig koppling till vår forskning eller utbildning, eller på annat sätt bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden.

Läs mer