Text

Call for paper

Vill du utgöra en del av programmet? Det finns flera sätt. Vi önskar bidrag i formatet presentation, pågående arbete, workshop eller rundabordssamtal.

I kolumnen till höger här intill finner du information om varje bidragstyp, (dess kriterier, abstracts längd m.m.). Bidrag accepteras på svenska eller engelska. Presentationsspråket ska stämma överens med det skriftliga bidragets abstract och titel.

"Full paper" lämnas in för de bidrag som accepteras till konferensen.

Tema: Sveriges ingenjörsutbildningar – för dagens och framtidens utmaningar

Temat för konferensen är "Sveriges ingenjörsutbildningar – för dagens och framtidens utmaningar". Det kan innebära bidrag om:

Former för utbildning, exempelvis:

 • Livslångt lärande och flexibel utbildning
 • Breddat deltagande – flexibla läraktiviteter och lärmiljöer
 • Digitalisering – hybrid undervisning och flexibelt deltagande
 • Tvärvetenskapliga perspektiv
 • Värdeskapande genom samverkan och globala perspektiv
 • Lärande examinationsformer

Utmaningar, exempelvis:

 • Utbildning för hållbarhet
 • Samhällsutmaningar och nyttiggörande i utbildning
 • Lärande för ett digitaliserat arbetsliv

Studentfokus, exempelvis:

 • Studenters lärande och framtidens kompetenser
 • Aktiv studentmedverkan
 • Studenten som medproducent av forskning


Full/short paper in 16 okt

Senast 16 oktober lämnas full paper in för bidragsformen presentation och short paper gäller för övriga bidragsformer. Se kriterier för bidrag nedan.

Dokument

Tidtabell för bidrag

1 februari : Inlämning av bidrag öppnar.

15 maj kl 08:00: Sista dag för inlämning av bidrag.

26 maj: Sista dag för granskare att kommentera.

16 juni: Besked om vilka bidrag som accepterats samt granskarnas återkoppling.

16 oktober: Sista dag att lämna in "Full/Short paper" för accepterade bidrag.

16 oktober: Sista dag för dig som presentatör att anmälda dig till konferensen.

22 – 23 november: Konferensdatum.