Text

2024-04-08

Workshop om skuldsättning och skuldrådgivning

Den 30 maj 2024 bjuder MDU:s forskargrupp för överskuldsättning in till en gemensam workshop med fokus på skuldsättning och skuldrådgivning.

Workshopen riktar sig till intresserade forskare och professionella som möter personer med skuldproblem. Dagen kommer ägnas åt presentationer samt gemensamma diskussioner. Förhoppningen är att dagen ska leda till ett kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan akademi och praktik.

Tid och plats: 30/5 kl. 09.15-16.00, MDU Eskilstuna. Samling kl. 09.00 vid MDU:s entré, Hamngatan 15.

Anmälan: Senast 19/4 till julia.callegari@mdu.se

Arrangör: Forskargruppen för överskuldsättning, verksamma på avdelningen för socialt arbete vid Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på MDU. Forskargruppen är nationellt framstående, har erhållit externa medel för forskningsprojekt och publicerat flertalet vetenskapliga texter inom området överskuldsättning.

Program

9.00 Gemensam samling, Hamngatan 15.

9.15-9.20 Välkomna!
Pernilla Liedgren, docent i socialt arbete, hälsar alla välkomna.

9.20-10.00 (Social) skuldrådgivning för överskuldsatta människor ur ett medborgarperspektiv.
Uwe Schwarze är professor i socialt arbete vid HAWK University, Hildesheim, Tyskland. Hans forskningsintresse är finansiell trygghet, särskilt utifrån principer om "hållbar socialpolitik" och "välbefinnande". Uwes presentation kommer hållas på svenska och fokusera på skuldsättning och skuldrådgivning ur ett tyskt perspektiv.

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.00 Nytt forskningsprojekt om skuldrådgivning.
Frida Wallander, doktorand i socialt arbete, MDU, presenterar sitt planerade forskningsprojekt som handlar om hur rådgivande samtal om skuld kan se ut. Forskningen kommer undersöka hur man pratar om skuld i två olika sammanhang, dels den kommunala budget- och skuldrådgivningen, och dels anonyma online forum där skuldsatta söker råd hos varandra.

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.00-14.00: Budget- och skuldrådgivning i förändrad värld. Nya situationer, nya målgrupper, nya arbetssätt!
Gert Johansson, socionom, och Tobias Augustin, beteendevetare, arbetar som budget- och skuldrådgivare i Tyresö Kommun. De ska presentera ett arbetssätt som ger underlag för analys, strategival och samarbete.

14.00-14.15: Kaffe

14.15-15.00: Behovstolkningar i budget- och skuldrådgivning.
Julia Callegari, fil. dr. i socialt arbete, MDU, forskar bland annat om budget- och skuldrådgivningens innehåll och utformning. Julia ska presentera en pågående studie om budget- och skuldrådgivares tolkningar av manliga och kvinnliga skuldsattas hjälpbehov.

15.00-ca 16.00: Avslutning.
Gemensam avslutande diskussion kring dagen och fortsatt erfarenhetsutbyte

Kontaktinformation