Text

Datum 2023-08-09
Artikeltyp Aktuellt

Förskolan viktig för god psykisk hälsa

Förskolan är en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och förebygga senare behov av stödinsatser. Det visar en ny kunskapsöversikt från Forte där Lena Almqvist, professor i psykologi vid MDU är en av huvudförfattarna.

En bra förskola gynnar barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn som gått i förskola med hög kvalitet lyckas också bättre i skolan, har bättre kunskapsutveckling och bättre social utveckling.

De positiva långsiktiga effekterna av att gå i en förskola med hög kvalitet är störst för barn från familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar liksom för barn i behov av särskilt stöd. Det kan exempelvis vara barn med funktionsnedsättning, som har svårt att samspela med andra barn, har språksvårigheter eller lever med svåra hemsituationer.

För dessa barn kan förskolan vara en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och förebygga senare behov av stödinsatser. Det är positivt för såväl enskilda barn som familjer liksom för samhället i stort.

Det visar en ny kunskapsöversikt från Forte; Forskning i korthet - Förskolans roll för att främja psykisk hälsa, där Lena Almqvist, professor i psykologi vid MDU är en av huvudförfattarna.

Hög kvalitet viktigt

- En förutsättning för att förskolan ska kunna ge alla barn det stöd och den ledning de behöver, är att verksamheten har hög kvalitet. Att barn känner sig delaktiga och har en känsla av tillhörighet är centralt i en god förskolemiljö. Forskningen pekar på att barnens engagemang är viktigare för att bedöma förskolans kvalitet. Därför är möjlighet att främja barns utveckling och psykiska välbefinnande viktigare än storleken på barngruppen eller i vilken mån man tränar direkta färdigheter med barnen, säger Lena Almqvist.

Mer kunskap behövs

Eftersom nästan alla barn i Sverige börjar förskolan i tidig ålder finns det också möjlighet att redan i förskolan uppmärksamma barn som behöver extra stöd tidigt. Forskning visar dock att det är vanligt att olika typer av svårigheter, och inte minst psykiska besvär, uppmärksammas först i skolåldern eller senare.

– Det behövs bland annat mer kunskap kring bra arbetssätt i förskolan som är utvärderade och kan komma till nytta för fler barn, så att personalen både kan arbeta med hela barngruppen och samtidigt ge stöd till enskilda barn, säger Lena Almqvist.

Sammanfattar aktuell forskning

Kunskapsöversikten Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa sammanfattar aktuell forskning på området. Den redogör också för vilka kunskapsluckor som finns.

Kunskapsöversikten har tagits fram inom det relativt nya forskningsprogrammet om psykisk hälsa vid Forte.

Översikten som pdf

Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa

Ladda ner här

Kontaktinformation