Text

Datum 2023-03-01
Artikeltyp Aktuellt

Ny utbildning rustar sjuksköterskor för framtidens hälso- och sjukvård

Allt mer av hälso- och sjukvården kommer i framtiden att bedrivas inom primärvården, en förändring som innebär ökade krav på spetskompetens hos de anställda. MDU är utbildare av sjuksköterskor, och för att möta behovet startas nu en specialistsjuksköterske- utbildning med inriktning mot primärvård.

Enligt regeringens reform, God och nära vård, kommer hälso- och sjukvården i allt större utsträckning ske utifrån patientens behov och där patienten finns. Det gör att primärvården blir basen. Förändringen av primärvården bidrar till att vården blir mer personcentrerad. I ett livsloppsperspektiv kommer fler människor att få sina vårdbehov tillgodosedda utanför specialistklinikerna. Det gäller såväl genom barn- och skolhälsovård, vårdcentral som att möjligheten till avancerad hälso- och sjukvård i hemmet ökar.

Bred kompetens bidrar till ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

De komplexa vårdbehov som idag finns inom respektive arena, innebär att det ur patientsäkerhetssynpunkt behövs en bredare och djupare kompetens. MDU startar därför en ny specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård. Målbilden är bland annat att de nya specialistsjuksköterskornas kompetens ska bidra till att utveckla vården i linje med reformen God och nära vård.

–Utbildningen ligger helt rätt i tiden. Vi vill bidra till ökad trygghet och välmående i samhället för personer i alla åldrar. Förändringen av primärvården innebär bland annat krav på bred och djup kunskap. Utbildningens upplägg skapar goda förutsättningar för att de blivande specialistsjuksköterskorna ska ha god kompetens för att möta patienters vårdbehov och driva omvårdnadsutveckling, säger Lena Wiklund Gustin, professor och ämnesföreträdare i vårdvetenskap vid MDU.

Kontaktinformation