Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Eva Ärlemalm-Hagsér

Eva Ärlemalm-Hagsér, professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Eva Ärlemalm-Hagsér, pedagogik med inriktning förskolepedagogik . Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), avdelningen för förskolepedagogik.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Innan jag började inom akademin, arbetade jag i över 20 år som förskollärare bland annat i Järfälla kommun. Som förskollärare var jag aktiv i förskolans och kommunens pedagogiska ledning och kompetensutveckling, vilket ledde mig vidare till att intressera mig för forskning. Något som var avgörande för att jag hamnade vid MDU, var när jag på en kurs på forskarnivå vid Göteborgs universitet mötte två högskolelärare från Mälardalens högskola, som då berättade att det behövdes en vikarie vid MDH.

Jag började arbeta vid Mälardalens universitet 2004 och tillsvidareanställdes 2007 som adjunkt på förskollärarutbildningen. Jag har nu en bred undervisningserfarenhet inom högre utbildning med undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå och formell utbildning inom högskolepedagogik och forskarhandledning och är bedömd som excellent högskolelärare.

År 2008 blev jag antagen till den första forskarskolan för förskollärare och jag disputerade 2013 med en avhandling om att arbeta med hållbar utveckling i förskolan.

Vilket område forskar du inom och varför?

Min forskning fokuserar främst på utbildning för hållbarhet i förskola och förskolans verksamhet generellt samt högre utbildning, med specifik inriktning på förskollärarprogrammet. Varför det blev just detta område var främst behovet av forskning inom området.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Den forskning som bedrivs har ett stort fokus på förskolans och skolans utbildning och undervisning. Forskningen är tvärvetenskaplig och praktiknära. Samverkan både nationellt och internationellt är centralt för forskarna inom forskargruppen Barn och unga i skola och samhälle (BUSS). En stark ambition gäller också en väl utvecklad samverkan och samproduktion med lokala och regionala aktörer. Som vetenskaplig ledare är det min uppgift att stödja den forskning som pågår inom miljön och skapa förutsättningar för utbyten mellan doktorander, mellan doktorander och lektorer och mellan lektorer - i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Betydelsen att utveckla ny kunskap inom forskningsfältet och att denna forskning ska vara till stöd för utvecklingen av förskolans verksamhet, nationellt och internationell.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Utbildning för hållbarhet i förskola.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det är en kreativ och utvecklande fas som kan ge en mångfald av förutsättningar för att utveckla och stärka forskningen vid MDU.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Att det är en konstruktiv och stimulerade miljö med många kompetenta kollegor.