Text

Datum 2022-06-14
Artikeltyp Aktuellt

Nytt projekt utvecklar system som minskar risken för fallolyckor

I ett nytt projekt på MDU utvecklas system som minskar risken för fallolyckor. Foto: Pixabay.

I ett nytt projekt på MDU utvecklas system som minskar risken för fallolyckor. Foto: Pixabay.

Fall är den idag vanligaste arbetsolyckan i Sverige. Varje år inträffar 11 000 sådana olyckor, framför allt inom industri-, transport-, bygg- och omsorgssektorerna. Merparten sker vid förflyttning till fots och fallincidensen ökar redan i gruppen 46–55 år. Nu har MDU beviljats finansiering för ett nytt projekt där forskare inom medicin- och hälsoteknik ska utveckla system som möjliggör tidig identifiering av personer med ökad fallrisk samt erbjuder individuell stöttning för att minska fallrisken.

– Erfarenheter från tidigare forskning som syftade till att tidigt kunna upptäcka fallrisk ligger som grund för projektet. Målet med projektet är att skapa mätverktyg som gör att en individ själv kan bedöma sin fallrisk och därefter få digital stöttning och själv minska sin fallrisk, säger Mia Folke, en av projektmedlemmarna på MDU.

Man uppskattar att det årligen i världen inträffar ca 684 000 dödliga fall och 37,3 miljoner allvarliga fall som kräver läkarvård. Dessa skador, vilka orsakar ett enormt individuellt lidande, är också förknippade med stora samhällskostnader. Fallrisk ökar med åldern och den åldersrelaterade fallrisken är högre bland kvinnor. Genom tidig upptäckt av fallrisk och individuell stöttning ämnar projektet minska risken för fallolyckor i samtliga åldersgrupper.

– I projektet fokuserar vi på personer i arbetsför ålder. Vi kommer tillsammans med slutanvändare och medverkande företag utveckla mätverktyg för fallriskbedömning, användargränssnitt för kommunikation kring fallrisk och ett system som ger personliga rekommendationer baserade på individens mentala modell av sin fysiska förmåga för att minska fallrisken, säger Annica Kristoffersson, projektledare.

– Kunskapen om vilka parametrar som korrelerar med en ökad fallrisk och kunskapen om hur man själv kan minska den kommer alltså paketeras i ett lämpligt digitalt format för att få önskad verkan för den enskilde individen. De kunskaper som vi får i detta projekt, om hur system bör anpassas utifrån en användares mentala modell, ska även kunna användas i andra liknande applikationer.

Samverkan med svensk industri

Projektet, med namnet PRE-fall (Personalized fall Risk reduction based on Early detection of deteriorated physical abilities), sker i samverkan mellan Atea Sverige AB, Motion Control i Västerås AB och MDU (som koordinator), där alla bidrar med olika erfarenheter och kompetenser inom området. Samarbetet bidrar till att stärka det befintliga partnerskapet mellan industri och universitet.

– Motion Control har många års erfarenhet av samarbete med MDH/MDU. Vi ser fram mot att tillsammans fortsätta utveckla teknik och kunskap kring rörelsesensorer och AI-algoritmer, säger Christer Gerdtman, VD vid Motion Control i Västerås AB.

– Förebyggande hälsovård är ett av våra strategiska områden och vi hoppas och tror att den kunskap kring användargränssnitt för självtester och individanpassade rekommendationer som vi genererar tillsammans inom detta projekt även kommer att komma till nytta inom andra områden där det gäller att ge individen möjlighet att självständigt minska risken för sjukdom och skador, säger Simon Norman, chef satsningsområden & systemutveckling vid Atea Sverige AB

- Samverkan med dessa företag är strategiskt viktig för vårt utbildningsutbud inom medicin- och hälsoteknik samt datavetenskap. Genom projektet stärks också vår kompetens inom fallprevention, mätsystem, människa-systeminteraktion, användarcentrerade designprocesser, och adaptiva, transparenta användargränssnitt, säger Annica Kristoffersson, projektledare.

Projektet finansieras av KK-stiftelsens program HÖG 21.

Kontaktinformation