Text

Datum 2021-08-25
Artikeltyp Aktuellt

Samverka för att bryta ny mark

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Vad som händer när man samverkar är att man inte bara får tillgång till nya eller ytterligare resurser, utan att man också man får tillgång till nya perspektiv och tankar.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar att klimatförändringarna intensifieras under de kommande 20 åren. För att klara den omställning som behövs behöver vi samverka på såväl lokal som nationell och global nivå. Magnus Hoppe, forskare inom innovation, omvärldsanalys och entreprenörskap vid Mälardalens högskola (MDH), har forskat mycket kring hur samverkan fungerar och vilka effekter som kan uppnås av väl fungerande samverkan.

– Enda sättet att komma åt problem som inte är kopplade till en särskild och avgränsad organisatorisk uppgift är att gå samman med övriga berörda. Och när det gäller stora, svåra och dessutom komplexa och svårgripbara problem, som hållbarhet och klimatförändringar, så kan ingen ta sig an denna uppgift ensam, säger Magnus Hoppe.

– Vad som händer när man samverkar är att man inte bara får tillgång till nya eller ytterligare resurser, utan att man också man får tillgång till nya perspektiv och tankar. Det är nödvändigt då alla organisationer tenderar att blicka inåt, skapa en egen kultur och ett upparbetat sätt att ta sig an problem, fortsätter han.

”Open innovation” bryter etablerade synsätt

Inom innovationsforskningen betonar man vikten av att bryta just dessa upparbetade sätt, där man utifrån begreppet ”open innovation” tar sig an frågor som: ”hur kan vi på bästa sätt få in de bästa lösningarna på de problem vi har genom att i princip alla som har något att erbjuda också tillåts medverka?” Magnus Hoppe förklarar ytterligare:

– De som arbetar med innovation förstår vikten av att samla grupper med olika referenspunkter och tillhörigheter i syfte att nå nya lösningar.

Dessa tillhörigheter kan gälla organisation, men det kan också gälla ålder, kön, läggning, etnicitet, bakgrund, utbildning, expertis och så vidare.
– Bra och effektiv innovation öppnar på så sätt upp för kompletterande perspektiv och tankar, vilket gör att man inte bara kanske löser ett problem, utan att man också upplöser det genom nya sätt att förhålla sig till det, säger Hoppe.

Treenighet mellan innovation, omvärldsanalys och entreprenörskap

Många positiva effekter kan därmed uppnås genom väl fungerande samverkan. Och de bästa förutsättningarna för att lyckas finns när vi kombinerar de tre angreppssätten innovation, omvärldsanalys och entreprenörskap, menar Magnus Hoppe.

Innovationsforskningen berättar exempelvis hur vi skapar de bästa förutsättningarna. Den ger oss också metoder för hur vi går från idéer till konkreta handlingar. Omvärldsforskningen hjälper oss att bygga gemensamma bilder av omvärlden, analysera den och även se hur olika trender utvecklas och påverkar varandra.

- Entreprenörskapsforskningen berättar slutligen hur vi bäst utvecklar och stödjer individer och grupper, inom och mellan organisationer, som tar initiativ för att skapa förändringar och driva utvecklingen mot de gemensamma mål vi enas om, säger Magnus Hoppe.

Olika roller, olika ansvar och olika befogenheter

En viktig fråga uppstår nu till Magnus Hoppe; nämligen frågan om hur vi genom samverkan kan förbereda, anpassa och förhålla oss till klimatförändringarna – i Sverige men också i världen?

– Även om vi vet vad som krävs för att samverkan ska fungera och vad som krävs för innovation ska till, så är det inte så lätt att få människor med olikheter och olika uppfattningar att samverka, av just det skälet att de har olika uppfattningar. Människor har också olika roller, olika ansvar och olika befogenheter och de flesta organisationer har också andra uppgifter och krav på sig från sina ägare och andra intressenter, säger Magnus Hoppe.

Men - och här refererar Magnus Hoppe till Greta Thunberg - om vi bara tog oss an klimatförändringarna som den kris den är, så skulle vi faktiskt kunna få saker och ting att hända då vi alla skulle ha ett gemensamt och övergripande mål att arbeta mot.
– Vi kan naturligtvis också bli bättre på att både samverka och ta oss an klimatförändringarna på nya sätt och genom interaktion mellan olika nivåer och aktörer i samhället. Här har vi mycket att bidra med från högskolans sida i form av metodutveckling, innovationslabb och gemensamma forskningsprojekt för en mer hållbar värld. Våra dörrar står öppna för både privata och offentliga aktörer som vill samverka med oss i dessa viktiga frågor, avslutar han.


Forskning kopplad till FN:s globala mål för hållbarhet

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Forskningen inom innovation, omvärldsanalys och entreprenörskap svarar an till mål nummer 11, Hållbara städer och samhällen och mål nummer 17, Genomförande och partnerskap.

Läs mer

Kontaktinformation