Text

Datum 2020-03-02
Artikeltyp Porträtt

Helenas forskning ska hjälpa organisationer att skapa större nytta av innovationsmätningar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Helena Blackbright

Innovation innebär framgångsrik förnyelse vilket spelar en viktig roll på alla nivåer i vårt samhälle. Både näringsliv och offentlig verksamhet behöver ständigt förnya sig på ett framgångsrikt sätt, men eftersom innovation handlar om sådant som inte gjorts tidigare finns det alltid ett inslag av osäkerhet. Helena Blackbright har därför studerat etablerade organisationers användande av verktyg för självskattning av den egna innovationsförmågan.

En genomarbetad och väl förankrad process för utvärdering av den egna innovationsförmågan kan vara avgörande för om organisationen blir framgångsrik i sitt innovationsarbete.

– För att självskattningsverktyget ska kunna nyttjas fullt ut krävs det att förväntningarna på resultatet motsvarar förmågan att använda verktyget. Det krävs god kännedom och om nuläget och förståelse för det innovationsområde som undersöks. Förståelsen för självskattningsprocessen gör organisationen mer säker i förändrändringsprocessen, säger Helena Blackbright, forskare i innovation och design.

Tidigare forskning fokuserar ofta på vad som representerar god innovationsförmåga och det finns många olika mätverktyg som organisationen kan använda för att mäta eller bedöma sitt innovationsnuläge. Dock finns det betydligt mindre lite stöd för hur man använder ett sådant verktyg och vad man bör tänka på för att de mätningar man genomför faktiskt ska leda till det resultat man vill uppnå.

– För att en organisation ska ha så stor nytta som möjligt av ett befintligt mätverktyg och kunna använda det som stöd för en önskad förändring så behövs en nyanserad reflektion över vilka resultat som är rimliga. Det bör också vara vägledande när man väljer vilka verktyg och vilket tillvägagångssätt som är mest lämpliga för en viss organisation, säger Helena.

 

Artificiell intelligens som intresse

Med basen i ett starkt intresse för innovation och förnyelse har hon de senaste åren också utvecklat ett starkt intresse för artificiell intelligens (AI), både som ett innovativt resultat och som en teknologi som driver innovativa resultat.

– Det ska bli intressant att se vad olika AI-teknologier som exempelvis maskinlärande kommer att innebära för vårt sätt att förnya oss och innovera, men också hur de kommer att driva strukturella förändringar i vårt samhälle, säger Helena.

Helena menar att själva utmaningen är att alltid förhålla sig medvetet kritiskt positiv till all förnyelse som är av den dignitet att den kommer att ha en påverkan på vårt beteende och vår framtid – oavsett om den är AI-driven eller inte.