Text

Lånevillkor för universitetsbiblioteket

Fastställda av bibliotekschefen att gälla från 1 september 2021 (2021/1070).

1. Bibliotekets uppgift

Universitetsbibliotekets främsta uppgift är att tillgodose behovet av kvalificerad informationsförsörjning för studenter, lärare, forskare och övriga anställda vid Mälardalens universitet. Bibliotekets service och bestånd är förlagt till två orter, Eskilstuna och Västerås. Biblioteket är även öppet för allmänheten.


2. Lånevillkorens ändamål och tillämplighet

Vid registrering av låntagaruppgifter accepterar låntagaren bibliotekets lånevillkor. Ändringar och tillägg publiceras på bibliotekets webbsida och gäller från det datum som anges. Aktuell lydelse av lånevillkoren ligger på bibliotekets webbplats under universitetsbibliotekets lånevillkor.


3. Låntagare

Lån förutsätter att man har ett bibliotekskonto registrerat vid biblioteket. Registrering sker via webbformulär på bibliotekets hemsida. För att kontot ska aktiveras måste låntagaren styrka sin identitet. Studenter och personal vid Mälardalens universitet använder sitt student- respektive personalkonto för att styrka sin identitet. Övriga låntagare styrker sin identitet med giltig fotolegitimation vid personligt besök i biblioteket.

Låntagare kan alla bli som har fyllt 18 år. E-postadress ska uppges. Personal vid Mälardalens universitet använder den e-postadress som erhållits från universitetet.


4. Bibliotekskonto/lånekort

Bibliotekskonto/lånekort är personligt och skall betraktas som en värdehandling. Vid förlust av lånekort eller vid misstanke om att inloggningsuppgifterna blivit kända av obehörig skall bibliotekskontot utan dröjsmål spärras av låntagaren. Låntagaren ansvarar för alla lån som registrerats på bibliotekskontot.


5. Låntagarens skyldigheter

Genom att registrera sig som låntagare förbinder sig låntagaren att följa dessa lånevillkor inklusive ändringar som gjorts efter registreringen. Det åligger låntagaren att själv hålla sig informerad om den aktuella lydelsen av dessa. Låntagaren förbinder sig också att följa gällande ordningsregler för Mälardalens universitet fastställda av rektor och att i övrigt följa de beslut, råd och anvisningar biblioteket informerar om.

Låntagaren är skyldig att betala de avgifter biblioteket beslutar om.
Låntagaren är skyldig att notera lånetidens längd, samt är skyldig att återlämna lånat material senast vid angiven lånetids utgång.
Låntagaren ansvarar för sina lån tills det lånade materialet är återlämnat till universitetsbiblioteket på anvisat ställe (återlämningsautomat) och är avregistrerat.
Låntagaren har eget ansvar att kontrollera att återlämnat material är avregistrerat.
Material som återlämnas i universitetsbibliotekets bokinkast lämnas på eget ansvar. Det gäller även material som skickas med post.
Låntagaren är skyldig att betala alla avgifter inom 30 dagar.
Låntagaren åtar sig att vårda lånat material väl och att återlämna det i oskadat skick.
Låntagaren är skyldig att till universitetsbiblioteket snarast anmäla ändring av kontaktuppgifter.


6. Lån

Lån medges för allt material, dock med vissa undantag:
• Kursreferensböcker
• Tidskrifter
• Dagstidningar
• Fjärrinlånat material för vilket ägande bibliotek inte medger hemlån
• Särskilt ömtåligt material


Biblioteket förbehåller sig rätten att begränsa antalet samtida lån till en låntagare.

Till distansstudenter vid Mälardalens universitet som inte har Västerås eller Eskilstuna som postadress kan lån skickas till hemadress. Låntagaren står själv för returkostnaden.


7. Lånetid

Lånetiden är normalt 3 veckor.
Lånetid för material med reservationskö är 2 veckor.
Lånetid för noter är 60 dagar.
Lånetid för material ur läromedelssamlingen är 5 dagar.
Material ur referenssamlingen kan lånas som dagslån och ska återlämnas samma dag före bibliotekets stängning.


För fjärrlån bestäms lånetiden i första hand av det bibliotek som äger inlånat material.


8. Omlån

Lånetiden på böcker som inte är reserverade av annan låntagare förlängs automatiskt fyra dagar innan lånetidens slut. Om lånetiden inte kan förlängas pga. att materialet är reserverat meddelas låntagaren via e-post. Det åligger dock låntagaren själv att kontrollera att materialet har lånats om.

Lånetiden är maximalt 6 månader. För anställda vid universitetet är lånetiden maximalt ett år. Därefter måste boken återlämnas.

Fjärrlån lånas om genom att skicka önskan om att förlänga lånetiden till biblioteket@mdu.se


9. Reservationer

Låntagaren reserverar själv via universitetsbibliotekets webbplats. För att genomföra reservationen använder studenter och personal vid Mälardalens universitet sitt student- respektive personalkonto. Övriga låntagare använder personnummer alternativt e-postadress, samt lösenord.
Utlånat material får inte reserveras för samma låntagare.
Reserverat material finns på öppen hylla för avhämtning och lån. Materialet måste avhämtas inom angiven tid.


10. Försenat eller förkommet material

Observera att det alltid är låntagarens skyldighet att själv notera lånetidens längd.
Biblioteket är inte skyldigt att skicka ut påminnelser.
Om lånat material som reserverats av annan låntagare inte återlämnas i tid är låntagaren skyldig att betala förseningsavgift.
Material som inte återlämnats inom 21 dagar efter lånetidens utgång räknas som förkommet. Låntagaren är då skyldig att ersätta materialet.
Förkommet material ska ersättas enligt bibliotekets gällande avgifter (se aktuella avgifter). Alternativt kan låntagaren själv köpa ett nytt ersättningsexemplar till universitetsbiblioteket. Administrationsavgift tillkommer. Biblioteket ska alltid kontaktas innan köp av ersättningsexemplar.
Om materialet återlämnas behöver enbart eventuella förseningsavgifter betalas. Om materialet inte återlämnas eller ersätts kan ärendet överlämnas till universitetets ekonomisektion för fakturering.
Låntagaren är avstängd från ytterligare lån om obetalda avgifter är 100 kr eller mer.


11. Återlämning av skadat material

Låntagaren skall vid lånetillfället kontrollera materialets skick. På låntagarens begäran skall biblioteket notera eventuella skador. Om skadat material måste ersättas är låntagaren skyldig att betala kostnaderna för nyförvärv. Noteringar och understrykningar räknas som skada. Biblioteket fastställer värdet av skadan. Administrationsavgift tillkommer. Biblioteket ska alltid kontaktas innan köp av ersättningsexemplar.
All eventuell lagning av skadat material utförs av universitetsbiblioteket.


12. Fjärrlån

Till anställda och studenter vid Mälardalens universitet samt universitetets samarbetspartners kan material för forskning och studier fjärrinlånas. Till studenter från annan högskola eller universitet kan universitetsbiblioteket fjärrinlåna material om det behövs till uppsatsskrivande och/eller examensarbeten.

Material som ingår i universitetsbibliotekets bestånd fjärrinlånas inte.
Fjärrinlån av böcker är avgiftsfria. Kopior av tidskriftsartiklar eller motsvarande är för studenter avgiftsbelagda.

För aktuell prislista se bibliotekets avgifter

Beställda artiklar måste alltid betalas.
För material som fjärrinlånas från andra bibliotek gäller det långivande bibliotekets lånevillkor i första hand och universitetsbibliotekets lånevillkor i andra hand.
Vid ersättning av borttappat fjärrinlånat material gäller det utlånande bibliotekets ersättningskrav. Administrationsavgift tillkommer.
Universitetsbiblioteket har rätt att begränsa antalet fjärrlån till en låntagare.


13. Betalning av avgifter

Låntagaren är skyldig att betala sina avgifter inom 30 dagar.
Betalning sker i första hand online, via bibliotekets webbplats.
Betalning kan också ske till bankgirokonto 5201-5864. Betalningsmottagare: Mälardalens universitet. Ange som meddelande till betalningsmottagaren: Ref. BIBL, låntagarens namn och personnummer.


14. Avstängning från lånerätten

Den som åsidosätter ett lånevillkor kan avstängas från rätten att låna vid Universitetsbiblioteket. Tillfällig avstängning tillämpas då låntagares skuld uppgår till 100 kr eller mer (se punkt 10).


15. Sekretess och behandling av personuppgifter

I biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift i register om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning.

Vid öppnande av ett bibliotekskonto hos Universitetsbiblioteket behandlas personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen.

Syftet med registreringen är att möjliggöra administrering av låntagarens kommande boklån samt att säkerställa säker identifiering när låntagaren registrerar sitt konto. Se information om universitetets hantering av personuppgifter.


16. Disciplinära åtgärder

Den som stör verksamheten på biblioteket kan varnas eller avstängas enligt 10 kap. 1 § p 3 högskoleförordningen (1993:100).


17. Omprövning

Den som är missnöjd med ett beslut som fattats på grundval av dessa lånevillkor har rätt att få frågan prövad av bibliotekschefen.