Text

Låneregler och avgifter

Här hittar du en sammanfattning av vilka regler och villkor som gäller när du vill låna på universitetsbiblioteket.

Genom att registrera dig som låntagare förbinder du dig att följa lånevillkoren inklusive ändringar som gjorts efter registreringen. Du som låntagare behöver själv se till att hålla dig informerad om de aktuella villkoren. Du förbinder dig också att följa ordningsreglerna och övriga anvisningar som universitetsbiblioteket informerar om, som exempelvis:

 • betala de avgifter universitetsbiblioteket beslutar om
 • notera lånetidens längd och återlämna lånat material senast vid utgångsdatum.
 • ansvara för materialet tills det är återlämnat till biblioteket (återlämningsautomat) och är avregistrerat. Låntagaren har eget ansvar att kontrollera att återlämnat material är avregistrerat. Material som återlämnas i universitetsbibliotekets bokinkast lämnas på eget ansvar. Det gäller även material som skickas med post
 • betala alla avgifter inom 30 dagar
 • vårda lånat material väl och att återlämna det i oskadat skick
 • anmäla ändring av kontaktuppgifter.

Du kan låna allt material på universitetsbiblioteket, men med vissa undantag:

 • kursreferensböcker
 • tidskrifter
 • dagstidningar
 • fjärrinlånat material när det bibliotek som äger materialet inte medger hemlån
 • särskilt ömtåligt material
 • Universitetsbiblioteket förbehåller sig rätten att begränsa antalet samtida lån till en låntagare.

Lånetider

 • Lånetiden är normalt 3 veckor.
 • Lånetid för material reserverad av annan låntagare är 2 veckor.
 • Lånetid för noter är 60 dagar.
 • Lånetid för material ur läromedelssamlingen är 5 dagar.

Avgifter

Här kan du se vilka avgifter som gäller vid försenat material.

Förseningsavgifter

 • Normallån, 5 kronor per bok/media och dag
 • Dagslån, 50 kronor per bok/media och dag

Förlorat material

Förlorat material, lägst 800 kronor per bok/media

Betalning av avgifter

Betalning sker i första hand på webbplatsen, via ditt bibliotekskonto. Betalning kan också ske till bankgirokonto 5201-5864. Betalningsmottagare: Mälardalens universitet. Ange som meddelande till betalningsmottagaren: Ref. BIBL, låntagarens namn och personnummer.

Villkor och riktlinjer för elektroniska medier

Universitetsbiblioteket har ett antal avtal med förlag och leverantörer av elektroniska tidskrifter och elektroniska böcker samt databaser som är till för universitetets studenter, forskare och lärare.

Avtalen styr vilka rättigheter du som användare har. Villkoren i avtalen ser olika ut, men generellt gäller följande:

 • Inget av avtalen tillåter kommersiell användning
 • Det är tillåtet att läsa och skriva ut enstaka artiklar för privat bruk.
 • Fjärrlån mellan två offentliga bibliotek tillåts i de flesta fall. Materialet måste oftast skrivas ut och skickas med post.
 • Det är inte tillåtet för universitetsbiblioteket eller någon annan att skicka artiklar ur de arkiv man har licens för direkt till en enskild person.
 • Nedladdning av hela tidskrifter/databaser är inte tillåten. Systematisk nedladdning av material kan leda till att leverantören stänger av biblioteket från vidare access

Mer information

Mer information om de centralt upphandlade avtalen finns att läsa på Kungliga biblioteket: