Text

Utbildningsplan - Rumslig gestaltning - informationsdesign

Omfattning

180.0 hp

Programkod

DKE21

Giltig från

Hösttermin 2023

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2022/2642

Fastställd

2012-09-27

Reviderad

2022-11-04

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Utbildningsprogrammet rumslig gestaltning - informationsdesign syftar till att tillgodose samhällets behov av individer som kan gestalta information i och med hjälp av rumsliga miljöer.

Programmets mål är:

 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med informationsdesign, särskilt rumsligt gestaltad sådan, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på masternivå inom relevanta områden.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet informationsdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom området rumslig gestaltning,
 • fördjupning inom någon del av området rumslig gestaltning, samt
 • orientering om aktuella forskningsfrågor inom informationsdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt,
 • kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt inom en designprocess och av existerande information i olika modaliteter,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, i olika kontexter och situationer,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Vissa kurser kan ges på engelska. Obligatorisk kurslitteratur på engelska och engelskspråkiga lärare förekommer.

Innehåll

Rumslig gestaltning - informationsdesign är en treårig utbildning inom huvudområdet informationsdesign.

Det första året ger en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom rumslig gestaltning. Under det andra och tredje året fördjupas teoretisk och praktisk kunskap som tillämpas genom projekt i samverkan med näringsliv och samhälle.. Förmågan att använda metoder för analys, utformning och utprovning fördjupas, särskilt med fokus på rummet som informationsbärare. Att utveckla och tillämpa ett kritiskt reflekterande och systematiskt förhållningssätt gällande metodval, gestaltning och designprocess är centralt under hela utbildningen. 

Det tredje året innebär en fördjupning i den individuella inriktningen inom rumslig gestaltning och avslutas med det egna självständiga arbetet (examensarbetet).

Under utbildningen förekommer samarbete och samläsning av kurser med övriga kandidatprogram inom informationsdesign.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Grafisk form, 7,5 hp
Planerad kommunikation, 7,5 hp
Kognition och interaktion i informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:
Introduktion till Rumslig gestaltning, 7,5 hp
Digitala och analoga visualiseringstekniker, 15 hp
Rumsligheter, 7,5 hp

Årskurs 2
Informationsdesign:
Designforskning, 7,5 hp
Berättande och retorik i informaitonsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:
Ljus och ljud i rumslig gestaltning, 7,5 hp
Utställningar och berättande, 7,5 hp
Konstruktion, material och 3D, 15 hp
Orienterbarhet i offentliga miljöer, 15 hp

Årskurs 3
Informationsdesign:
Informationsdesign i praktiken, 15 hp
Forskningsprocesser, 5 hp
Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:
Projektledning för designprojekt 15 hp
Rumslig gestaltning - fördjupning, 15 hp
 

Val inom programmet

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Spatial Design)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.