Text

Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod ELA206

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar.

Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen.


Om kursen

Många medicintekniska utrustningar innehåller optoelektiska komponenter. Syftet med denna kurs är att du ska skaffa dig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma riskminimering och ökad kvalitet vid kliniskt användande av denna typ av medicinteknisk utrustning i vården.

Kursen beskriver översiktligt principen för optiska metoder som är funktioner i utrustningen som gör att den kan mäta ljus och på så sätt mäta kroppsparametrar som temperatur, syremättnad, koldioxidhalt i blodet och analysera blodets innehåll av t.ex. Hb. I anknytning till respektive produkt behandlas frågor om ökad kvalitet på mät- och behandlingsresultatet och hur risker minimeras vid användandet av utrustningen.

Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, Flöden och volymer och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, EKG i praktiken för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.


Du lär dig

 • beskriva uppbyggnad och funktion hos de inom modern vård vanligaste medicintekniska produkterna som baseras på optiska metoder och förklara orsaker till hur risker kan minskas och kvalitén i användningen av produkten ökas
 • beskriva hur mätningar med en örontermometer ska genomföras för att temperaturen ska mätas korrekt och förklara orsaker till de felkällor som finns vid mätningen
 • beskriva olika tekniker för andningsövervakning såsom pulsoxymeter och kapnograf samt metoder att se luftflöde och thoraxrörelse och vilka felkällor som finns med de olika utrustningarna
 • beskriva principen för blodanalys med spektrofotometri som används för analys av t.ex. Hb.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

 • Hösttermin 2023

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2023-12-11 - 2024-01-14 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-24528

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal 2 hp, eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Kursen har en fysisk träff som innebär tentamen på campus samt en icke obligatorisk digital träff.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i hälsoteknik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se