Text

Magisterexamen inom Hälsa, vård och välfärd

Här kan du läsa till en magisterexamen inom fem olika huvudområden inom Hälsa, vård och välfärd. Du gör det genom att läsa fristående kurser på avancerad nivå samt skriver ett examensarbete inom det huvudområde du vill ha din magisterexamen i.

Om du har en kandidatexamen och vill läsa vidare har du möjlighet att ta en magisterexamen genom att läsa fristående kurser på avancerad nivå.

Du kan läsa till en magisterexamen inom följande huvudområden:

  • Folkhälsovetenskap
  • Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin
  • Hälso- och välfärdsteknik
  • Socialt arbete
  • Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

För att uppnå en filosofie magisterexamen behöver du studera 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå där 30 hp är inom huvudområdet inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

Examensregler vid MDU.

Behörighet

För att vara behörig till våra kurser på avancerad nivå behöver du ha en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant huvudområde. Du hittar dessutom specifika behörighetskrav under respektive huvudområde.

Ansökan till kurser

Du ansöker till kurserna på www.antagning.se Länk till annan webbplats..

Du måste söka till varje kurs för sig, vilket ger dig stor flexibilitet att själv välja när du ska läsa vilken kurs.

Ansökningsperioden är öppen 15 mars-15 april inför hösten 2024 och 15 september-15 oktober inför våren 2025.

Magisterpaketet i folkhälsovetenskap vänder sig till dig som vill lära dig mer om förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa och som önskar ytterligare kunskaper kring metoder för hälsofrämjande- och förebyggande folkhälsoarbete.

Kurserna i paketet inkluderar metodkunskaper och verktyg som behövs i arbetet med att kartlägga och identifiera ohälsa bland barn och unga samt andra målgrupper. Kurspaketet består av kurser om sammanlagt 60 hp, varav 30 hp är examensarbete. Avklarade studier leder till en magisterexamen i folkhälsovetenskap.

Du läser kurserna på campus i Västerås och studietempot är helfart. Stora delar av utbildningen består av eget arbete och egen inläsning, enskilt eller i grupp.

Vårt masterprogram i folkhälsovetenskap genomgår en revidering och under tiden erbjuder vi dig att läsa folkhälsovetenskap via detta kurspaket.

Magisterpaketet i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur beteendemedicin kan integreras i fysioterapi och som önskar ytterligare kunskaper i vetenskaplig metod och ett evidensbaserat arbetssätt.

Alla kurser som kommer att ingå i magisterpaketet är inte färdigplanerade inför läsåret 2024–25. Ett större kursutbud kommer finnas tillgängligt från och med läsåret 2025–26.

Magisterpaketet består av kurser om sammanlagt 60 hp, varav 15 hp är examensarbete. Avklarade studier leder till en magisterexamen i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, om minst 30 hp är kurser i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin. I magisterexamen kan du också läsa kurser i andra ämnen på avancerad nivå, se fliken Övriga kurser.

Huvudsakligen läser du kurserna på distans med ett fåtal träffar på campus i Västerås. Studietempot är kvarts- eller halvfart.

Vi erbjuder följande kurser inom

Under läsåret 2024/25 erbjuder vi dig att läsa till en magisterexamen genom fristående kurser. Från och med hösten 2025 kommer vi erbjuda ett paket med kurser som leder till en magisterexamen i hälso- och välfärdsteknik.

Magisterpaketet i hälso- och välfärdsteknik vänder sig till dig som vill lära dig mer om att arbeta med att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen vänder sig speciellt till dig som vill kvalificera dig till arbetsuppgifter i ledning och verksamhetsutveckling och delta i digitaliseringen av vård- och omsorgsverksamheter.

Kurspaketet består av kurser om sammanlagt 60 hp, varav 30 hp ska vara inom huvudområdet hälso- och välfärdsteknik inklusive 15 hp examensarbete. Avklarade studier leder till en magisterexamen i hälso- och välfärdsteknik.

Kurserna inom kurspaketet kan kombineras för att skräddarsy utbildningen med utgångspunkt i dina kompetensutvecklingsbehov. Utöver vissa obligatoriska kurser har du möjlighet att välja kurser inom hälso- och välfärdsteknik och inom hälsa och välfärd. Merparten av kurserna ges på svenska på halvfart och på distans för en flexibilitet i studierna och i linje med de intentioner som finns om livslångt lärande.

Är du socionom, socionomstudent eller socialarbetare med motsvarande kompetens och vill utveckla dig vidare genom att läsa till en magisterexamen i socialt arbete?

Med en magisterexamen får du fördjupade kunskaper för arbetslivet och du blir behörig att söka till forskarutbildning i socialt arbete eller adjunktstjänster vid Socionomprogrammet.

Magisterterminen ges höst och vår med början hösten 2024. Den ges digitalt, på heltid och på svenska och innehåller dessa kurser:

Efter denna termin kan du ansöka om en magisterexamen genom att använda de 30 hp på avancerad nivå som du inhämtat på Socionomprogrammets sista termin.

För att vara behörig till kurserna på magisterterminen i socialt arbete behöver du ha en socionomexamen eller motsvarande kompetens.

Om du har en annan grundutbildning som kan bedömas som likvärdig Socionomprogrammet behöver du läsa ytterligare kurser omfattande 30 hp på avancerad nivå i socialt arbete. Från hösten 2025 kommer sådana kurser att ges vid MDU.

Är du sjuksköterska och vill utveckla din kompetens inom ett område som inte omfattas av en specialistsjuksköterskeutbildning? Då kan en magisterutbildning i vårdvetenskap vara något för dig.

Utöver de obligatoriska kurserna (totalt 22,5 hp) kan du själv sätta samman ett kurspaket utifrån dina kompetensutvecklingsbehov. Du kan välja mellan kurser på avancerad nivå inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (minst 7,5 hp) eller kurser från närliggande ämnen som har relevans för din utbildning.

Obligatoriska kurser:

För att vara behörig till kursen ”Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad” ska du utöver kursen ”Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad” även ha en godkänd promemoria (PM) för det tilltänkta examensarbetet. Detta kan skrivas inom ramen för de kurser i vårdvetenskap där PM01 ingår som examination, med det finns också en fristående kurs ”PM inför examensarbete i vårdvetenskap, (3 hp, avancerad nivå).

Kontakt

Har du frågor om hur och vad du behöver läsa för att ta ut en magisterexamen inom något av ovan ämnen är du välkommen att kontakta Maud Andersson, studievägledare.