Text

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (Uppdrag av Skolverket)

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Svenska

Mälardalens universitet erbjuder rubricerad utbildning med start höstterminen 2022.

Målgrupp

Målgrupp för uppdragsutbildningen är personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Ytterligare information finns på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.


Syfte

Syftet med uppdragsutbildningen är att stärka förskollärares kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att minska skillnaden mellan förskollärares utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs- och skrivinlärning. På så vis främjas likvärdig undervisning som leder till att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen.


Kursinnehåll

Kursen innehåller den grundläggande läs-, skriv- och inlärningens ämnesdidaktik och metodik. De innehåller också uppföljning och bedömning av elevers läs- och skrivlärande som grund för fortsatt lärande och undervisning utifrån alla barns/elevers erfarenheter och behov. Uppdragsutbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument. Vidare beaktas bemötande av elever i behov av särskilt stöd samt inkluderande förhållningssätt.


Studietakt och tidsperiod

Uppdragsutbildningen erbjuds på kvartsfart och startar i augusti 2022 och avslutas senast 30 juni 2023.


Blanketter

Huvudmannablankett HT22 Forbildning förskollärare i förskoleklass Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan sker till antagning.se

Validering

Information om validering ges i samband med kursstart måndag 29 augusti kl. 13:15-17:00 via zoom (länken finns i Canvas).

Kontakt

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för dig som deltagare.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan
Till toppen