Text

Utbildningsplan - Masterprogram i hållbara energisystem

Omfattning

120.0 hp

Programkod

AMM02

Giltig från

Hösttermin 2014

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

MDH 2.1.2-402/13

Fastställd

2012-01-20

Reviderad

2013-09-12

Särskild behörighet

Examen på grundnivå inom teknik om minst 180 högskolepoäng, vari ingår teknisk termodynamik, värmeöverföring och strömningslära samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Energiteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Energiteknik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, samt
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet Energiteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. Vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Programmet består av 90 högskolepoäng teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom energiteknik på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Årskurs 1
Energiteknik:
Internationella energisystem, 7,5 hp
Introduktion till hållbara energisystem, 7,5 hp
Processmodellering, 7,5 hp
Processoptimering, 7,5 hp
Processimulering, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Numeriska metoder, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp

Årskurs 2
Energiteknik:
Examensarbete, 30 hp
Hållbara Energisystem, 30 hp

Val inom programmet

Inga val förekommer inom programmet.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik (Master of Science (120 credits) in Energy Engineering)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kursvid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination, och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.

Till toppen