Text

Utbildningsplan - Magisterprogram i internationell marknadsföring

Omfattning

60.0 hp

Programkod

ZEG23

Giltig från

Hösttermin 2023

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2022/1699

Fastställd

2010-12-17

Reviderad

2022-06-16

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Efter utbildningen har studenter på magisterprogrammet i Internationell Marknadsföring fördjupade kunskaper för att analysera, förstå och hantera marknadsföringsaktiviteter på internationella marknader. Studenter förväntas därmed ha färdigheter att hantera potentiella utmaningar och identifiera affärsmöjligheter och samtidigt tillföra värde till ett hållbart samhälle.

För att förbereda studenterna för en karriär inom internationell marknadsföring erbjuder kurserna i programmet praktikrelaterad närhet och förståelse, samt forskningsbaserad kunskap om internationella marknader och marknadsföring. Programmet syftar till att utbilda studenter för en karriär som möter kraven på morgondagens internationella affärsmarknad, och som införlivar kunskap rörande digitalisering och en hållbar och ansvarsfull affärslogik.

Tidigare utexaminerade från programmet har anställningar inom en rad olika områden och positioner relaterade till området internationella marknader och marknadsföring (både inom näringslivet och forskning). Programmets pedagogik är därefter utformat för att inkludera ett livslångt lärande, samt färdigheter och förståelse för hur man kontinuerligt förhåller sig till och omsätter forskningsbaserad kunskap till praktisk affärstillämpning och vice versa. Målet är att förbereda studenter för en karriär med specialisering på internationella marknader och marknadsföring.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, vilket betyder att samtliga undervisningsmoment genomförs på engelska och att kurslitteraturen genomgående är på engelska.

Innehåll

Programmet International Marketing är en ettårig samhällsvetenskaplig utbildning inom företagsekonomi på avancerad nivå. Utbildningen omfattar kurser inom företagsekonomi på totalt 60 högskolepoäng.

Programmet inleds med en kurs om forskningsmetod och teori och följs av en kurs inriktad mot internationell marknadsföring och strategi. Den andra terminen har konsumentbeteende som huvudtema och ska förbereda studenten för uppsatsskrivandet genom att integrera moment som hör ihop med det självständiga arbete på 15 hp som avslutar programmet.

Kopplat till samtliga kurser finns moment där studenterna själva ska söka, utvärdera och presentera information i form av rapporter eller pm. Studenterna ska samarbeta i grupper som innehåller personer från andra länder än dem själva för att få erfarenhet och träning i att jobba interkulturellt.

Ett flertal olika examinationsformer förekommer, både skriftliga individuella tentamina och skriftliga och muntliga redovisningar av grupparbeten.

Årskurs 1
Företagsekonomi:
Företagsekonomisk forskningsmetod, 15 hp
Strategi och internationell marknadsföring, 15 hp
Samtidsfrågor inom konsumentmarknadsföringen, 15 hp
Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp

Val inom programmet

Programmet har en given kursstruktur, d.v.s. innehåller inga val av kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Internationell marknadsföring (Master of Science (60 credits) in Business Administration with Specialisation in International Marketing)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.