Text

Utbildningsplan - Visualisering och textdesign - informationsdesign

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GKE13

Giltig från

Hösttermin 2023

Beslutsinstans

Rektor

Akademi

IDT

Diarienummer

2023/2418

Fastställd

2022-10-24

Reviderad

2023-11-02

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Programmets mål är:

 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med informationsdesign, särskilt med visualisering och textdesign, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på masternivå inom relevanta områden.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet informationsdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom området visualisering och textdesign,
 • fördjupning inom någon del av området visualisering och textdesign, samt
 • orientering om aktuella forskningsfrågor inom informationsdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt inom en designprocess och av existerande information i olika modaliteter,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, samt
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området informationsdesign med inriktning mot visualisering och textdesign.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Vissa kurser kan ges på engelska. Engelsktalande lärare samt obligatorisk kurslitteratur på engelska och förekommer.

Innehåll

Visualisering och textdesign - Informationsdesign är en treårig utbildning inom huvudområdet informationsdesign.

Det första året ger en grundläggande orientering av centrala begrepp, arbetsmetoder och förhållningssätt inom visualisering och textdesign. Under det andra och tredje året fördjupas praktisk och teoretisk kunskap och tillämpas i utmaningsdrivna projekt och frågeställningar, vilket i flera kurser sker i samverkan med näringsliv och samhälle. Förmågan att använda metoder för analys, utformning och utprovning av informativa aspekter inom informationsdesign och visualisering och textdesign fördjupas. Att utveckla och tillämpa ett kritiskt reflekterande och systematiskt förhållningssätt gällande metodval, gestaltning och arbetsprocess är centralt under hela utbildningen.

Det tredje året innebär en fördjupning i den individuella inriktningen inom visualisering och textdesign och avslutas med det egna självständiga arbetet (examensarbetet).

Under utbildningstiden förekommer samarbete och samläsning av kurser med övriga kandidatprogram inom informationsdesign.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Grafisk form, 7,5 hp
Planerad kommunikation, 7,5 hp
Kognition och interaktion i informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Visualisering och textdesign:
Grunder för visualisering och textdesign, 7,5 hp
Bild- och språkanvändning, 15 hp
Stilar och genrer, 7,5 hp

Årskurs 2
Informationsdesign:
Designforskning, 7,5 hp
Berättande och retorik i informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Visualisering och textdesign:
Instruktioner och teknikinformation, 7,5 hp
Teknikinformation och intermedialitet, 7,5 hp
Informationsgrafik, 15 hp
Bild, text och digitala möjligheter, 15 hp

Årskurs 3
Informationsdesign:
Informationsdesign i praktiken, 15 hp
Forskningsprocesser, 5 hp
Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Visualisering och textdesign:
Meningsskapande information - projektkurs, 15 hp
Visualisering och textdesign, fördjupning, 7,5 hp

Val inom programmet

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot Visualisering och textdesign (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Visualization and Text Design)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.