Text

Utbildningsplan - Masterprogram i cybersäkerhet

Omfattning

120.0 hp

Programkod

AMM16

Giltig från

Hösttermin 2024

Beslutsinstans

Rektor

Diarienummer

2023/2711

Fastställd

2023-10-03

Reviderad

2023-11-09

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom datateknik och-/eller datavetenskap inklusive minst 15 högskolepoäng inom programmering, samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik.

Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Ett övergripande mål med utbildningen är att ge studenterna en djup kompetens inom cybersäkerhet samt att ge en bred systemorienterad förståelse för cybersäkerhetstillämpningar, särskilt inom det industriella området. Efter avslutat program kommer studenterna att kunna arbeta med avancerad cybersäkerhet inom olika industriella sektorer, informations- och tjänstesektorer, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet datavetenskap med inriktningen cybersäkerhet, inbegripet såväl brett kunnande inom datavetenskap som väsentligt fördjupade kunskaper inom inriktningen cybersäkerhet samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet datavetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskning- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbete i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom huvudområdet datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Årskurs 1

Datavetenskap:
Grundläggande cybersäkerhet, 7,5 hp
Forskningsmetodik i datavetenskap, 7,5 hp
Industriell cybersäkerhet, 7,5 hp
Nätverkssäkerhet, 7,5 hp
Cybersäkerhetshantering, 7,5 hp
Samspelet funktions-/cybersäkerhet, 7,5 hp

Valbara kurser
Datakommunikation i nätverk 1, 7,5 hp
Utveckling av webbapplikationer, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:

Valbar kurs inom matematik på lägst nivå G1F, 7,5 hp

Årskurs 2
Datavetenskap:
Webbsäkerhet, 7,5 hp
Angrepp & försvar, 7,5 hp
AI-cybersäkerhet, 7,5 hp
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot cybersäkerhet, 30 hp

Övriga ämnen:
Regelverk och IT-lagstiftning, 7,5 hp

Mindre förändringar av kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Programmet har två valbara kurser i årskurs 1. Beroende på den enskilde studentens tidigare utbildning ska dessa kurser användas för att säkerställa att studenten får de förkunskaper som krävs för senare kurser inom programmet. En av de valbara kurserna ska vara en kurs i matematik om 7,5 hp på lägst nivå G1F.

Alla valbara kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Teknologie masterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Cybersäkerhet

Om man som student inte väljer kurser i samråd med programkoordinatorn, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen.