Text

Utbildningsplan - Beteendevetenskapliga programmet

Omfattning

210.0 hp

Programkod

GKV03

Giltig från

Hösttermin 2024

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2023/2537

Fastställd

2012-01-18

Reviderad

2023-10-24

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Det övergripande målet med programmet är att de studerande ska tillägna sig kunskaper om teorier inom det beteendevetenskapliga området samt förberedas för både yrkesverksamhet inom detta fält och fortsatta studier på avancerad nivå.

Programmet syftar till en bred beteendevetenskaplig utbildning. Programmet ska ge de studerande möjlighet att forma en individuell utbildningsprofil inom det beteendevetenskapliga området, med fördjupning i ett av de tre huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi.

Efter studierna ska de studerande kunna arbeta med personal-, utrednings- och utvärderingsfrågor samt arbeta i stödjande och rådgivande funktioner inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa bred kunskap och förståelse inom huvudområdena pedagogik, psykologi och sociologi,
 • visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga grund, inbegripet kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder inom det beteendevetenskapliga området,
 • visa fördjupad kunskap och vetenskaplig orientering inom något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi,
 • visa kunskap om och förstå vikten av att bidra till hållbar utveckling i samhället inom det beteendevetenskapliga området.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att förstå och tolka information, kritiskt diskutera samt analysera företeelser, frågeställningar och situationer inom det beteendevetenskapliga området på individ-, grupp-, organisations-, samt samhällsnivå,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem och uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att kommunicera såväl muntligt som i skrift,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera information, hantera problem och lösningar inom det beteendevetenskapliga området,
 • visa färdigheter att strukturera och metodiskt genomföra olika uppgifter,
 • visa förmåga att kommunicera med olika målgrupper inom det beteendevetenskapliga forsknings- och arbetsområdet,
 • visa förmåga att etablera och upprätthålla kontakter med relevanta avnämare inom näringsliv och offentlig sektor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att genomföra etiska värderingar och bedömningar på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå med relevans för beteendevetenskapliga sammanhang och aspekter,
 • visa insikt om vilken roll beteendevetenskapliga kunskaper spelar i samhället och även förstå hur sådan kunskap kan tillämpas på ett ansvarsfullt sätt inom det beteendevetenskapliga forsknings- och arbetsområdet,
 • visa insikt om vilken kompetens som leder till anställningsbarhet inom den individuellt valda beteendevetenskapliga profilen och hur denna profil kan utvecklas inom det beteendevetenskapliga forskningsområdet,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens i ett framtida utvecklingsperspektiv,
 • vidgat sin kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Den kurslitteratur som används är dock till stor del engelskspråkig även om omfattningen varierar mellan olika kurser. Enstaka kurser kan ges på engelska. 

Innehåll

Beteendevetenskapliga programmet 180-210 högskolepoäng är en beteendevetenskaplig utbildning med tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi. Orten där kurserna ges kan variera.

Pedagogik studerar människan som lärande och kunskapande varelse, närmare bestämt lärandets och kunskapandets villkor, innebörder och effekter på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå. Psykologi handlar om människors upplevelser och beteenden, vilket innefattar reaktions- och beteendemönster, handlingar och val, värderingar och attityder samt människors individuella utveckling och sociala relationer. Sociologi handlar om "människan i samhället och samhället i människan", dvs. hur samhällens organisation och maktförhållanden påverkar och påverkas av socialt samspel (i familjer, på arbetsplatser, i föreningar osv.) och hur olika sociala gruppers identitet, relationer och materiella resurser sammanhänger med detta.

Programmets första år består av grundläggande beteendevetenskapliga kurser inom pedagogik, psykologi och sociologi. Under termin tre fortsätter den studerande att läsa dessa ämnen men inriktade mot temaområdena kommunikation, hälsa och arbetsliv. Utifrån dessa erfarenheter skall den studerande välja ett huvudområde till termin fyra och termin sex som leder till en fördjupning om 90 högskolepoäng i antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Under termin fem läser den studerande färdighetsorienterade kurser i samtalsmetodik, utvärdering, retorik och presentationsteknik samt ledarskap. Utifrån valt huvudområde och på fördjupningsnivå, genomförs ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng under termin sex, alternativt under termin sju.

Som följd av utbildningens lärandemål anpassas undervisningsformer och examinationer. Genom kritiskt tänkande, reflekterande, kunskapsproducerande arbeten, fördjupningsmoment och metodiska övningar, i kombination med projektarbete, muntliga och skriftliga presentationer samt kommunikationsövningar, läggs grunden till både anställningsbarhet och fortsatta avancerade studier inom området.

Årskurs 1

Pedagogik, Psykologi och Sociologi
Introduktion för beteendevetare, 7,5 hp
Forskningsmetod, 7,5 hp

Pedagogik
Pedagogik i ett samhälleligt perspekiv, 7,5 hp
Pedagogik i ett kulturellt perspektiv, 7,5 hp

Sociologi
Interaktion, identitet och kultur, 7,5 hp
Samhälle i förändring, 7,5 hp

Psykologi
Individens upplevelse och beteende, introduktion till psykologi, 7,5 hp
Personlighets- och socialpsykologi, 7,5 hp

Årskurs 2
Kommunikation, 10 hp
Hälsa ur beteendevetenskapligt perspektiv, 10 hp
Arbetsliv, 10 hp

Valbart 30 hp:
Pedagogik
Pedagogik 31-60 - Arbetsliv, lärande och förändring, 30 hp

Psykologi
Psykologi 31-60, med inriktning mot arbetsliv*, 30 hp
Psykologi 31-60, med inriktning mot hälsa*, 30 hp

Sociologi
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp

Årskurs 3
Pedagogik, Psykologi och Sociologi
Samtalets retorik, 7,5 hp
Att genomföra professionella samtal, 7,5 hp
Ledarskap i beteendevetenskapligt perspektiv, 7,5 hp
Utvärdering, 7,5 hp

Valbart 30 hp:
Pedagogik
Pedagogik 31-60 - Arbetsliv, lärande och förändring, 30 hp
Pedagogik 61-90 - Pedagogik som vetenskap och forskningsområde, 30 hp

Psykologi
Psykologi 31-60, med inriktning mot arbetsliv*, 30 hp
Psykologi 31-60, med inriktning mot hälsa*, 30 hp

Psykologi 61-90, 30 hp

Sociologi
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90, 30 hp

Årskurs 4
Valbart 30 hp:
Pedagogik
Pedagogik 61-90 - Pedagogik som vetenskap och forskningsområde, 30 hp

Psykologi
Psykologi 61-90, 30 hp

Sociologi
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90, 30 hp

* Kurserna ges enbart vid vissa terminer.

Val inom programmet

Studenten väljer ett huvudområde inför termin fyra och termin sex som leder till en fördjupning om 90 högskolepoäng i antingen pedagogik, psykologi eller sociologi – under förutsättning att den särskilda behörigheten uppfyllts och att kurserna sökts i tid. För att öka flexibiliteten i programmet ges studenten också möjlighet att välja nytt huvudområde i termin sex. Det innebär att studenten i praktiken kan välja ett huvudområde i termin fyra, ett annat i termin sex för att i termin sju slutgiltigt välja fördjupning. Det är av denna anledning som programmet omfattar 180-210 högskolepoäng. Det måste dock särskilt betonas att programmet är upplagt för att leda till att man uppfyller fordringarna för en kandidatexamen, vilken omfattar exakt 180 högskolepoäng. För slutförda kurser som ligger utöver fordringarna för examen kan man få kursbevis utfärdade.

I de tre huvudområdena garanteras termin fyra platser på kurser på fördjupningsnivå G1F, termin sex garanteras platser på kurser på fördjupningsnivå G1F samt G2E och termin sju garanteras platser på kurser på fördjupningsnivå G2E.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Pedagogik (Bachelor of Science in Education),
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Psykologi (Bachelor of Science in Psychology), eller
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Sociologi (Bachelor of Science in Sociology).

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.