Text

Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Omfattning

60.0 hp

Programkod

ZOJ24

Giltig från

Hösttermin 2024

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2023/2624

Fastställd

2009-11-18

Reviderad

2023-10-31

Särskild behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Studenten ska efter fullgjorda studier på programmet kunna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som sjuksköterska inom psykiatrisk vård med olika arbetsuppgifter samt utifrån arbetsmarknadens behov.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen respektive magisterexamen enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar):

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att utgående från sitt ansvarsområde integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Därtill ska studenten också

 • visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg,
 • visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov, och
 • visa förmåga att möta människor i kris, och djupt psykiskt lidande

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska eller skandinaviska språk. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m.m.

Innehåll

Under utbildningen läses vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad 25,5 högskolepoäng och medicinsk vetenskap 12 högskolepoäng. I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng. Gemensamma kurssamlingar sker 5-6 gånger per delkurs. Schemaläggningen kan variera i de olika kurserna.

Utbildningen består både av teoretiska och kliniska studier. Det huvudsakliga ämnet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Utgångspunkten tas i personcentrerad och återhämtningsinriktad psykiatrisk omvårdnad som handlar om att med beaktande av patientens perspektiv stärka, återställa och bevara hälsa; vidare att förebygga och lindra psykisk ohälsa och lidande. Dessutom sker kunskapsinhämtning inom utvecklingspsykologi samt inom medicinsk vetenskap.

Kunskap, färdigheter och förhållningssätt utvecklas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Fokus läggs på studentaktivt lärande där vårdvetenskapliga och erfarenhetsmässiga kunskaper i omvårdnad integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, reflekterar över, drar slutsatser, värderar och dokumenterar kunskaper kring verksamhetsbaserade frågeställningar.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och färdighetsträning. Aktuella teman för ämnesområdet introduceras genom föreläsningar och litteraturstudier som fördjupas i enskilda studieuppgifter och gruppuppgifter.

Undervisningsformerna bygger på studentens eget aktiva kunskapssökande. Studier i grupp syftar till att stimulera och utveckla den studerandes förmåga till kommunikation, reflektion, ledning och samverkan samt självkännedom.

Mälardalens universitet är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Studenterna får en introduktion till begreppet hållbar utveckling under termin 1 för att kunna analysera och prioritera åtgärder som gynnar en ekologiskt hållbar utveckling.

Termin1
Vårdvetenskap
Introduktion till personcentrerad och återhämtningsinriktad psykiatrisk omvårdnad, 3 hp
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap
Psykopatologi, 12 hp

Termin 2
Vårdvetenskap
Att möta personer med komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad, 15 hp
Klinisk utbildning inom psykiatrisk vård, 7,5 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Mental Health Care)
 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Degree of Master of Science (60 credits) in Caring Science with Specialization in Nursing)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.