Text

Utbildningsplan - Speciallärarprogrammet

Omfattning

90.0 hp

Programkod

AUM01

Giltig från

Hösttermin 2023

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2022/3088

Fastställd

2013-01-30

Reviderad

2023-01-11

Särskild behörighet

Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet matematikutveckling, (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 MaNo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot matematik med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i matematik med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 SvSo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot svenska med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i svenska med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

x

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
 • visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
 • visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, samt, beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, barns och elevers matematikutveckling eller barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, barns och elevers matematikutveckling, eller lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning,
 • visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och
 • visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten:

 • visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Vid Mälardalens universitet ges speciallärarexamen med tre specialiseringar: matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt intellektuell funktionsnedsättning.

Det innehåll som behandlas inom ramen för speciallärarprogrammet kan sammantaget karakteriseras enligt följande. Utbildningen ger studenten förutsättningar för att självständigt klara ett arbete som speciallärare för barn och elever som har behov av särskilt stöd, med specialisering mot ett av följande tre områden: språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller intellektuell funktionsnedsättning. Särskilt beaktas, hur en fördjupad kunskap inom området möjliggör, att studenten kan få en djupare förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har som förutsättning för ett framgångsrikt praktiskt pedagogiskt arbete.

Kurserna handlar om hur studenten ska få förutsättningar att utveckla förmåga till att kritiskt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. De handlar om färdighet och förmåga, att självständigt och i samarbete med andra arbeta med processer som gäller kartläggning, åtgärder och uppföljning. Innehållet utgörs även av olika sätt att som speciallärare arbeta med lärande i språk-, skriv- och läsprocessen; att arbeta med lärandeprocessen i matematik; eller att arbeta med undervisningssituationen för elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Genomgående följer att de områden som behandlas blir belysta genom att olika perspektiv anläggs samt att olika aspekter beaktas. Centralt är även områden som gäller studentens behov av självkännedom och empatisk förmåga, särskilt med beaktande av de styrdokument som i hög grad är aktuella vid arbete med barn i behov av särskilt stöd.

Speciallärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och består av tre block om 30 högskolepoäng vardera. Det första blocket har gemensamma kurser som gäller samtliga tre specialiseringar. Det mellersta blocket är till sitt innehåll olika för respektive specialisering. Det tredje blocket har gemensam struktur och samma kurser, men inom ramen för kurserna avgör val av specialisering kursens innehåll. Samläsning med specialpedagogprogrammet kan ske vad gäller det första blocket och delar av det tredje.

Kurserna i det första blocket behandlar centrala kunskapsområden som ska ge förutsättningar, dels för de fortsatta studierna, dels för att kunna verka som speciallärare. Kurserna i block två är tydligt didaktiskt inriktade mot matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling respektive intellektuell funktionsnedsättning. Två av det tredje blockets kurser har karaktären av teori- och metodkurser, där den ena har en mer allmän karaktär, medan den andra är mer inriktad på det självständiga arbetet. Den avslutande kursen i block tre utgörs av det självständiga arbetet.

Programmet ges med studietakt halvfart med såväl campusträffar som distansundervisning via en webbaserad lärplattform. Arbetsformerna varierar med individuella arbeten, arbeten i grupp, helgruppsdiskussioner, föreläsningar, övningar och laborationer. Läsning av litteratur och olika former av bearbetning av densamma utgör ett centralt inslag liksom föreläsningarna. Ett annat utgörs av fältstudier som är ett viktigt inslag i samtliga kurser.

Kopplingen mellan litteratur/föreläsningar och fältstudier sker i olika former av uppgifter, som utförs i olika konstellationer och som redovisas vid seminarier och/eller som inlämningsuppgifter. Genom detta skapas förutsättningar för att studenten kan få en fördjupad förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har för yrkesutövningen. Dessutom får studenten kontinuerligt pröva och kritiskt kunna reflektera kring och värdera olika former av datainsamling under sina fältstudier.

Nedan visas innehåll för respektive årskurs för speciallärarprogrammet med specialiseringar mot matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt intellektuell funktionsnedsättning.

Årskurs 1
Gemensam del
Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - speciallärare, 15 hp
Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - speciallärare, 7,5 hp
Kvalificerade samtal - speciallärare, 7,5 hp

Årskurs 2
Specialisering Matematikutveckling
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I, 15 hp
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling II, 15 hp

Specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I, 15 hp
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II, 15 hp

Specialisering Intellektuell funktionsnedsättning
Speciallärare - specialisering intelektuell funktionsnedsättning, del 1, 15 hp
Speciallärare - specialisering intelektuell funktionsnedsättning, del 2, 15 hp

Årskurs 3
Gemensam del
Teori och metod i specialpedagogisk forskning - speciallärare, 7,5 hp
Specialpedagogisk forskning i praktiken - speciallärare, 7,5 hp
 

Specialisering Matematikutveckling

Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare med specialisering matematikutveckling, 15 hp

 

Specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling

Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling, 15 hp

 

Specialisering intellektuell funktionsnedsättning

Självständigt arbete i specialpedagogik - Specillärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning, 15 hp

 

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

De val studenten kan göra sker redan vid ansökan till programmet, vilket framgår ovan. Detta val påverkar innehållet, dels i programmets andra block, då studenterna läser olika kurser utifrån vald specialisering, dels i det tredje och sista blocket då innehållet i kurserna och ämne för det självständiga arbetet påverkas av vald specialisering.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training).

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.