Text

Utbildningsplan - Masterprogram i intelligenta inbyggda system

Omfattning

120.0 hp

Programkod

GST01

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2022/0714

Fastställd

2012-09-27

Reviderad

2022-03-11

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom datateknik och-/eller datavetenskap inklusive minst 15 högskolepoäng inom programmering, samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Ett övergripande mål för utbildningen är att utbilda studenter med spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system, som har en helhetssyn på systembyggande, och som bemästrar projektledning i grupper av människor med olika kompetenser.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet datavetenskap med inriktning inbyggda system, inbegripet såvel brett kunnande inom datavetenskap som väsentligt fördjupade kunskaper inom inritkningen inbyggda system samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet datavetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad informaiton,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den andvänds, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, vilket innebär att all undervisning, kurslitteratur, dokumentation, rapportering etc. ska vara på engelska.

Innehåll

I programmet finns två tydliga delar: det projektinriktade lärandet i samverkan med företag respektive den uppsättning teorikurser som krävs. En stor del av programmet kommer att genomföras som problembaserat lärande inom ramen för ett antal skarpa projekt i samverkan med näringsliv och samhälle. Projektdelens koppling till näringsliv och samhälle är mycket stark, och avser att förbereda studenterna på ett arbetsliv utanför universitetet. Medverkan från företag och organisationer inom projektdelen kan vara mer eller mindre omfattande, och avse allt från formulering av relevanta problemställningar, mentorskap, praktikplatser, exjobbsplatser, via att vara värdföretag för ett eller flera av de skarpa projekt som kommer att bedrivas inom programmet, till att "adoptera" någon av programmets studenter som sin egen.

För att nå erforderligt djup krävs dock en uppsättning teorikunskaper för att lösa de problem studenterna ställs inför. Programmet innehåller kurser inom fyra områden:
1) Metodik - avser att ge studenterna de verktyg som krävs för att tillfredsställande genomföra projekt, t.ex. projektarbetsmetodik, rapportmetodik, samt metodikkunskaper inom exempelvis mät-, test- eller verifieringsområdena.
2) Inbyggda system - ger avancerade kunskaper om inbyggda system, som t.ex. utveckling av tidskritiska realtidstillämpningar, energieffektivitet, testning och debugging av inbyggda system, asynkron kommunikation och synkronisering i distribuerade inbyggda system.
3) Intelligenta system - ger grundkunskaper om såväl avancerade sensorsystem som avancerat beslutsfattande och adaptivitet i system. Lärandemål inom intelligenta system inkluderar kunskaper i mätteknik, signalbehandling, lärande system och adaptiva system för dynamiska miljöer.
4) Hårdvara ger grundkunskaper i hur olika hårdvaruaspekter sätter begränsningar för, eller ger möjligheter till, realisering av inbyggda system. Lärandemål inom hårdvara inkluderar förståelse för olika hårdvarulösningars för- och nackdelar samt möjligheter att fatta designbeslut baserat på begränsade resurser, resurseffektivitet och pris/prestandaavvägningar.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Forskningsmetodik i datavetenskap, 7,5 hp
Inbyggda system I, 7,5 hp
Inbyggda system II, 7,5 hp
Intelligenta system, 7,5 hp
Programmering av tillförlitliga system, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Datavetenskap:
Projekt i intelligenta inbyggda system, 15 hp (huvudalternativ)
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system, 15 hp (väljs av studenter som avser att ta ut en magisterexamen)

Årskurs 2
Datavetenskap:
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system, 30 hp
Projekt i avancerade inbyggda system, 30 hp

Val inom programmet

Programmet består av rekommenderade kurser. Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år och då väljs examensarbete (15 hp) i termin två istället för projektkursen. Om andra kurser än de som presenterats ovan väljs ska det ske i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen. Studenterna ges möjlighet att läsa delar av programmet utomlands (max ett läsår), vid något av universitetets partneruniversitet som har motsvarande utbildningar inom inbyggda system. Kurserna väljs i samråd med programkoordinatorn och skall kunna tillgodoräknas i examen vid Mälardalens universitet, som motsvarande kurser vid Mälardalens universitet.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Teknologie masterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot inbyggda system (Master of Science (120 credits) in Computer Science with Specialization in Embedded Systems)
 • Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot inbyggda system (Master of Science (60 credits) in Computer Science with Specialization in Embedded Systems)

Om man som student inte väljer kurser i samråd med programkoordinatorn, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.