Text

Utbildningsplan - Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6, 75 hp

Omfattning

75.0 hp

Programkod

GLM02

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Rektor

Akademi

UKK

Diarienummer

2022/0438

Fastställd

2022-02-22

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

En generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336), eller en yrkesexamen enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336).

Endast examina enligt bilaga 2 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336) som leder till undervisningsbehörighet i grundskolans årskurs 4-6 i ämnena Matematik, NO, Teknik är aktuella som särskild behörighet till denna utbildning.

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund för särskild behörighet enligt SFS 2021:1336.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet för.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten:

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling*,
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i bedömning och betygssättning,
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

* Enligt Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336) ska studierna ge särskilda kunskaper om läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling vilket innebär att examensmålet endast avser matematikutveckling då utbildningsprogrammet är inriktat mot matematik, NO och teknik.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Programöversikt
Programmet kompletterande pedagogisk utbildning grundlärare 4-6 omfattar 75 högskolepoäng och består av följande områden:

 • utbildningsvetenskaplig kärna, 20 högskolepoäng,
 • ämnes- och ämnesdidaktiska studier, 35 högskolepoäng, i matematik, naturorienterande ämnen och teknik,
 • verksamhetsförlagd utbildning, 20 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. 

Utbildningsvetenskaplig kärna
Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan fokuserar på de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den kommande yrkesutövningen. Dessa är:

 • skolväsendets villkor,
 • skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • bedömning och betygssättning.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
För kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna:

 • matematik 25 högskolepoäng, samt
 • naturorienterande ämnen och teknik 10 högskolepoäng.

Studierna ska särskilt ge kunskaper om matematikutveckling.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan och i ämnesstudierna ingår bearbetning av didaktiska frågor. Följande didaktiska huvudfrågor behandlas:

 • ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning,
 • ämneshistorik, ämnesdidaktik och didaktisk forskning med anknytning till ämnet,
 • verksamhetsplanering/lektionsplanering utifrån läroplan, kursplaner och andra styrdokument,
 • exempel på olika arbetsformer och ämnesmetodik,
 • bedömning av barns/elevers prestationer och utveckling samt betygssättning där det är relevant, samt
 • utvärdering.

Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna knyter an till kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 20 högskolepoäng, varav 11 högskolepoäng är knutna till ämnesstudier och 9 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till för utbildningen relevant verksamhet/skolform samt till relevanta ämnen/ämnesområden och omfattar följande:

 • planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter med eget ansvar under handledning,
 • auskultation och observation i samband med verksamhet i skolans vardag, samt
 • deltagande vid VFU-skolans allmänna kompetensutveckling när tillfälle ges.

Ovanstående delar av den verksamhetsförlagda utbildningen relateras till de lärandemål för VFU som är framskrivna i respektive kursplan.

Samverkan med VFU-skola
I samband med studiestarten söker studenten en VFU-placering i relevant skolform för genomförande av VFU. Samarbetet mellan universitetet och kommun/friskola regleras i ett av universitetet skrivet avtal.

För att underlätta att kursinnehållet knyts samman till vad som ska bli en professionell kunskapsbas, ska studenten genom hela utbildningen ha kontakt med yrkeserfarna handledare på sin VFU-skola. Detta sker genom den verksamhetsförlagda utbildningen och fältstudierna. Fältstudierna innebär att studenten har kontinuerlig kontakt med VFU-skolan i syfte att fördjupa förståelsen för, och kunskapen kring, yrkets frågor och komplexitet. Fältstudierna syftar även till att få teori och praktik att samverka.

Genom den kontinuerliga kontakten med VFU-skolan ges studenten möjlighet att tillsammans med handledare och övrig personal på VFU-skolan utveckla en kompetens och ett språk för professionell reflektion och erfarenhetsutbyte. För utformning, innehåll och genomförande ansvarar VFU-skolan tillsammans med studenten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av lärare vid universitetet efter samråd med VFU-skolans handledare, grundat på dokumentationen i Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning. Student som inte blir godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast ett ytterligare prövningstillfälle.

Utbildningens innehåll
Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna:
Skolans villkor, lärarens uppdrag samt elevers utveckling och lärande - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 12 hp
Specialpedagogik, bedömning och betygssättning - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 8 hp
 
Verksamhetsförlagd utbildning:
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 9 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 11 hp
 
Ämnesstudier:
Matematik med didaktik, del 1 - KPU, grundlärare årskurs 4-6 10 hp
Matematik med didaktik, del 2 - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 15 hp
Naturorienterande ämnen och teknik med didaktik - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 10 hp

Ovanstående innehållsbeskrivning visar inte kursernas inbördes ordning. Kursernas inbördes ordning framgår av programschemat som är ett komplement till utbildningsplanen.

Val inom programmet

För student antagen till programmet gäller obligatoriska studier enligt ovan och inga valbara kurser ingår.
 
Student på programmet garanteras plats på kurser omfattande 30 högskolepoäng per höst- respektive vårtermin och 15 högskolepoäng per sommartermin inom ramen för 75 högskolepoäng.
 
För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - School Years 4-6) 

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.