Text

Utbildningsplan - Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Omfattning

300.0 hp

Programkod

GCV03

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2021/3102

Fastställd

2016-06-09

Reviderad

2022-01-27

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Målen för civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi är hämtade från Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten:
 

 • visa kunskap om industriell ekonomis vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten:
 

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten
 

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Kurser ges huvudsakligen på svenska under årskurs 1-3 och huvudsakligen på engelska under årskurs 4-5. Litteratur förekommer på både engelska och svenska.

Innehåll

Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi är en femårig civilingenjörsutbildning inom teknikområdet industriell ekonomi med två teknikbaser på grundnivå (energiteknik och produkt- och processutveckling) och tre fördjupningar på avancerad nivå under år 4-5 (Framtidens energi, Hållbara produktionssystem, samt Industriell management för hållbar förnyelse).

Det övergripande, sammanhållande temat för programmet är industriell förnyelse, med målet att hantera klimatomställningen och de utmaningar klimatkrisen ställer på samhället i stort och den teknikbaserade industrin i synnerhet.

Utbildningen inleds med ett gemensamt år för alla studenter. Här läggs grunden för hela utbildningen genom en introduktionskurs, två kurser i matematik, en naturvetenskaplig kurs, en kurs i programmering (vilken krävs eftersom den ger behörighet till samtliga teknikbaser), en kurs i "Teknik och samhälle" som kopplar direkt till programmets övergripande tema, och två kurser där ämnena industriell ekonomi och organisation, energiteknik samt produkt- och processutveckling integreras, "Introduktion till projekt inom teknik" samt "Hållbar utveckling". Dessa två integrationskurser sätter en tydlig prägel på programmet i termer av "gränsöverskridande" och förbereder inför val av teknikbas.

Utbildningens andra och tredje år utgörs av gemensamma kurser och teknikbasspecifika kurser inom de två teknikbaserna (energiteknik och produkt- och processutveckling). Syftet under dessa år är att ge en bredd inom teknikbasen och att utveckla förståelse för industriell förnyelse samt bibringa nödvändiga kunskaper i matematik och naturvetenskap. Det tredje året avslutas med ett självständigt arbete i teknikbasernas ämnen som utförs i grupper över teknikbasernas gränser där de erhållna kunskaperna och utvecklade färdigheterna tillämpas. Detta arbete ska även fungera som träning inför examensarbetet.

Utbildningens fjärde och femte år utgörs av ett större antal fördjupningskurser inom ett område som studenten väljer. De tre områdena studenterna kan välja mellan är: Framtidens energi, Hållbara produktionssystem eller Industriell management för hållbar förnyelse. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Examensarbetet skrivs inom ett ämne som studenten har läst på avancerad nivå och kan skrivas inom ett av de ämnen som utgör teknikområdet Industriell ekonomis kärna, dvs. industriell ekonomi och organisation, energiteknik eller produkt- och processutveckling (men helst en integration av de ämnen studenten har läst på avancerad nivå).

Programmets kurser är planerade så att de tillsammans bygger upp möjligheten att successivt utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att nå examensmålen. En variation av olika undervisningsformer ingår i utbildningen: föreläsningar, seminarier, workshops, projektarbeten, laborationer, enskilda uppgifter, egenstudier, SI och handlett arbete. Verklighetsbaserade case och samläsning med andra utbildningar är återkommande och syftar till att studenterna ska utveckla sina samarbetsförmågor samt utveckla systemtänkande genom att integrera kunskaper och förmågor från olika kunskapsområden. Examination sker individuellt och i grupp i form av skriftliga inlämningar, salstentamen, hemtentamen samt muntligt i redovisningar och seminarier.

Studenterna uppmuntras att tillbringa en period under utbildningen utomlands, framförallt under höstterminen i år 3 eller under höstterminen år 5. Detta ses som en betydelsefull erfarenhet och något som stöder studentens utveckling mot examensmålen.

Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Till år 2 söker studenten till en av två teknikbaser (energiteknik eller produkt- och processutveckling). Antal platser för varje teknikbas är begränsat.

Till år 4 söker studenten till en av tre fördjupningar (Framtidens energi, Hållbara produktionssystem eller Industriell management för hållbar förnyelse). Antal platser för varje fördjupning är begränsat.

Årskurs 1

Industriell ekonomi och organisation:
Introduktion till industriell ekonomi, 7,5 hp *

Övriga tekniska ämnen:
Introduktion till projekt inom teknik, 7,5 hp*
Hållbar utveckling, 7,5 hp*
Innovationsteknik i en industriell kontext, 7,5 hp*

Datavetenskap:
Programmeringens grunder, 7,5 hp*

Matematik/Tillämpad matematik:
Envariabelkalkyl, 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp

Fysik:
Termodynamik, 7,5 hp

Årskurs 2

Gemensamma kurser
Industriell ekonomi och organisation:
Global operations management, 7,5 hp*

Fysik:
Elektrofysik, 7,5 hp

Matematik/Tillämpad matematik:
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp
Numeriska metoder för industriell ekonomi, 7,5 hp
Statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp

Valbart 22,5 hp:
Alternativ 1-Teknikbas Energiteknik
Energiteknik:
Värmeöverföring, 7,5 hp*
Strömningsteknik, 7,5 hp*
Industriell förbränning och bränslen, 7,5 hp*

eller

Alternativ 2-Teknikbas Produkt- och processutveckling
Produkt- och processutveckling:
Industriell produktion och logistik, 7,5 hp*
Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp*
Lean Produktion, 7,5 hp*

Årskurs 3

Industriell ekonomi och organisation:
Organisation: Form och funktion, 7,5 hp*
Industriell marknadsföring, 7,5 hp*
Industrial economics, 7,5 hp*
Teknik och samhälle, 7,5 hp*
Styrning och finansiering av industriella verksamheter, 7,5 hp*

Valbart 22,5 hp:
Alternativ 1 -Teknikbas Energiteknik
Energiteknik:
Solenergi, 7,5 hp*
Vind- och vattenkraft, 7,5 hp*
Projektkurs i energiteknik, 7,5 hp*

eller

Alternativ 2 - Teknikbas Produkt- och processutveckling
Produkt- och processutveckling:
Integrerad produkt- och processutveckling, 7,5 hp*
Självständigt arbete i produkt- och processutveckling inom industriell ekonomi, 15 hp*

Årskurs 4

Gemensamma kurser
Industriell ekonomi och organisation:
Industriell förnyelse: utmaningar och möjligheter, 7,5 hp*
Ledning av industriellt förändringsarbete, 7,5 hp*

Övriga tekniska ämnen:
Vetenskaplig metod för industriell ekonomi, 7,5 hp*

Matematik/tillämpad matematik:
Optimering och simulering, 7,5 hp

Alternativ 1-Fördjupningen Framtidens energi
Energiteknik:
Styr- och reglerteknik i energisystem, 7,5 hp*
Modellering och simulering av energisystem, 7,5 hp*
Optimering av energisystem, 7,5 hp*
Valbart:
Kraftvärmesystem och produktionsplanering, 7,5 hp*
Byggnader och energisystem, 7,5 hp*

eller

Alternativ 2-Fördjupningen Hållbara produktionssystem
Produkt- och processutveckling:
Supply chain management, 7,5 hp*
Produktionssystemutveckling, 7,5 hp*
Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp*
Kvalitetsutveckling, 7,5 hp*
Industriautomation, 7,5 hp*

eller

Alternativ 3- Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas energiteknik
Energiteknik:
Styr- och reglerteknik i energisystem, 7,5 hp*
Kraftvärmesystem och produktionsplanering, 7,5 hp*
Byggnader och energisystem, 7,5 hp*
Optimering av energisystem, 7,5 hp*

Industriell ekonomi och organisation:
Ledning av industriellt förändringsarbete, 7,5 hp*

Innovationsteknik:
Entreprenörskap för industriell förnyelse, 7,5 hp*

eller

Alternativ 4 -Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas produkt- och processutveckling
Produkt- och processutveckling:
Produktionssystemutveckling, 7,5 hp*
Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp*
Supply Chain Management, 7,5 hp*

Industriell ekonomi och organisation:
Ledning av industriellt förändringsarbete, 7,5 hp*

Innovationsteknik:
Entreprenörskap för industriell förnyelse*, 7,5 hp*

Årskurs 5

Gemensamma kurser
Industriell ekonomi och organisation:
Teknikbaserat socialt entreprenörskap*, 15 hp

Valbart 45 hp
Alternativ 1 -Fördjupningen Framtidens energi samt Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas energiteknik
Energiteknik:
Avancerade energisystemstudier, 7,5 hp*
Energisystem för städer och energi - projekt, 7,5 hp*

Alternativ 1a
Energiteknik:
Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning energiteknik, 30 hp*

eller

Alternativ 1b
Industriell ekonomi och organisation:
Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning industriell management för hållbar förnyelse, 30 hp*

eller

Alternativ 2- Fördjupningen Hållbara produktionssystem samt Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas produkt- och processutveckling
Produkt- och processutveckling:
Hållbar produktutveckling och produktion, 7,5 hp*
Industriell excellens, 7,5 hp*

Alternativ 2a
Produkt- och processutveckling:
Examensarbete för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning mot produkt- och processtuveckling, 30 hp*

eller

Alternativ 2b
Industriell ekonomi och organisation:
Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning industriell management för hållbar förnyelse, 30 hp*

* Ingår i teknikområdet Industriell ekonomi.

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Till år 2 söker studenten till en av två teknikbaser (energiteknik och produkt- och processutveckling). Antal platser för varje teknikbas är begränsat.

Till år 4 söker studenten till en av tre fördjupningar (Framtidens energi, Hållbara produktionssystem eller Industriell management för hållbar förnyelse). Antal platser för varje fördjupning är begränsat. Inom fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas energiteknik finns möjligheten att välja mellan två energiteknikkurser under år 4, Kraftvärmesystem och produktionsplanering respektive Byggnader och energisystem.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:
 

 • Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi (Master of Science in Engineering – Industrial Engineering and Management).