Text

Utbildningsplan - Språk- och kommunikationsprogrammet

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GKV09

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2021/0883

Fastställd

2017-08-16

Reviderad

2021-12-14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Målet med programmet är att ge studenterna solida och användbara kunskaper och färdigheter inom språk och kommunikation. Efter fullgjorda studier ska studenten inneha de kompetenser som krävs för att effektivt kunna delta i verksamhet knuten till språk och/eller kommunikation i olika sammanhang och på olika nivåer.

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. I kursfordringarna om 180 hp får högst 15 hp på avancerad nivå ingå.

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur på engelska ingår i samtliga kurser. Avseende kurser i engelska bedrivs undervisningen på målspråket.

Innehåll

Språk- och kommunikationsprogrammet är en 3-årig utbildning inom språk- och kommunikationsstudier. Utbildningen har en arbetslivsinriktad uppläggning med tydligt fokus på den praktiska användningen av kunskaperna. Kvaliteten på innehållet säkerställs genom att undervisningen vilar på vetenskaplig grund.

Utöver huduvområdena engelska, svenska och litteraturvetenskap erbjuds ämnet svenska som andraspråk. Studenten väljer ett av huvudområdena till sin kandidatexamen. Om huvudområde svenska väljs kan engelska, svenska, litteraturvetenskap eller svenska som andraspråk väljas som profilämne.

Under det första studieåret introduceras studenterna till akademiska studier i svenska med fokus på kommunikation. Utbildningens andra år inriktas mot huvudområdet eller mot svenska som andraspråk som profikämne.

Student som väljer engelska som huvudområde läser kurser inom huvudområdet under hela år 2. Väljer studentern engelska som huvudområde finns möjlighet att läsa kursen Språk i arbetslivet om 15 hp på distans. Denna kurs bygger på att studenten genomför arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land under några veckor. Praktikplatsen ombesörjs av studenten själv, men godkännande av läraren krävs för att säkerställa att kursens lärandemål kan uppnås. Det avslutande läsåret består av termin 5 med kurser inom engelska och informationsdesign och termin 6 med två kurser i svenska där parallellt med dessa två kurser ett självständigt arbete i engelska genomförs.

Student som väljer litteraturvetenskap som huvudområde läser kurser inom huvudområdet under hela år 2. Det avslutande läsåret består av termin 5 med kurser inom litteraturvetenskap och informationsdesign och termin 6 med två kurser i svenska där parallellt med dessa två kurser ett självständigt arbete i litteraturvetenskap genomfös.

Student som väljer svenska som huvudområde läser kurser inom något av ämnena engelska, litteraturvetenskap eller svenska som andraspråk under år 2. Det avslutande läsåret består av en termin med kurser inom engelska och informationsdesign och termin 6 med kurser i svenska varav en innehåller ett självständigt arbete.

Årskurs 1
Svenska:
Grammatik, 7,5 hp
Kommunikationsteori, 7,5 hp
Textkommunikation, 7,5 hp
Kommunikation i arbetslivet 1, 7,5 hp
Muntlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Språket i samhället: Introduktion till språksociologi, 7,5 hp
Interkulturell kommunikation, 7,5 hp

Årskurs 2
Profilämne Engelska:
Engelska 1: Litteratur, 7,5 hp
Engelska 1: Språkfärdighet, 7,5 hp
Engelska 1: Kommunikation, 7,5 hp
Engelska 1: Språkvetenskap, 7,5 hp
Engelska 2: Litteratur 2, 7,5 hp
Engelska 2: Språkvetenskap 2, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Engelska 2: Språk i arbetslivet, 15 hp
eller
Engelska 2: Akademisk kommunikation, 7,5 hp
och
Engelska 2: Den sociala interaktionens dynamik, 7,5 hp

Litteraturvetenskap:
Litteraturvetenskap 1: Introduktion till litteraturvetenskapen, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 1: Historiska perspektiv I, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 1: Historiska perspektiv II, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 1: Tematiska perspektiv, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 2: Lyrik och drama, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 2: Roman och novell, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 2: Litteratur och samtid, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 2: Uppsats, 7,5 hp

Profilämne svenska som andraspråk*:
Andraspråksinlärning, 7,5 hp
Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp
Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Grammatik i ett tvärspråkigt perspektiv, 7,5 hp
Invandring och kulturmöten, 7,5 hp
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp

Valbart, 7,5 hp:
Litteratur i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp
eller
Uppsats i svenska som andraspråk, 7,5 hp
*endast valbar för studenter som läser mote huvudområde svenska

Årskurs 3
Huvudområde engelska:
Engelska 3: Social och regional variation, 7,5 hp
Engelska 3: Amerikansk litteratur och ekokritik, 7,5 hp
Engelska 3: Självständigt arbete på kandidatnivå, 15 hp

Informationsdesign:
Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

Svenska:
Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp

Valbart inom svenska:
Retorik 7,5 hp
eller
Språk i Norden, 7,5 hp

Huvudområde litteraturvetenskap:
Litteraturvetenskap 3: Teori och metod, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 3: Tematisk fördjupning, 7.5 hp
Litteraturvetenskap 3: Självständigt arbete på kandidatnivå,, 15 hp

Informationsdesign:
Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

Svenska:
Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp

Valbart inom svenska:
Retorik, 75 hp
eller
Språk i Norden, 7,5 hp

Huvudområde svenska:
Examensarbete i svenska, 15 hp
Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp

Engelska:
Engelska 1: Språkfärdighet 7,5 hp
Engelska 1: Litteratur, 7,5 hp

Informationsdesign:
Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

Valbart inom svenska:
Retorik 7,5 hp
eller
Språk i Norden, 7,5 hp

Val inom programmet

Studenter väljer inför år 2 sitt huvudområde: engelska eller litteraturvetenskap eller svenska. Dessutom väljs för termin 6 mellan två kurser i svenska.

För en kandidatexamen med huvudområdet engelska väljer studenten för hela år 2 kurser i engelska och fortsätter med engelska i termin 5 och 6 medan det även läses kurser inom ändra ämnen (se avsnittet: Innehåll).

För en kandidatexamen med huvudområde litteraturvetenskap väljer studenten för hela år 2 kurser i litteraturvetenskap och fortsätter med litteraturvetenskap i termin 5 och 6 medan det även läses kurser inom andra ämnen (se avsnittet: Innehåll).

För en kandidatexamen med huvudområde svenska väljer studenten för år 2 ett profilämne. Då väljs mellan engelska, litteraturvetenskap och svenska som andraspråk.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för en av följande examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Engelska (Degree of Bachelor of Arts in English)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska (Degree of Bachelor of Arts in Swedish)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Litteraturvetenskap (Degree of Bachelor of Arts in General Literary Studies)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen på universitetets webbplats.