Text

Utbildningsplan - Sjuksköterskeprogrammet

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GSE03

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2016-01-27

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Mål för utbildning på grundnivå (1 kap. 8 § högskolelagen)
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och löa problem, och
 •  beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmågan att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för sjuksköterskeprogrammet (utöver de allmänna målen i 1 kap 8 § HL):
Utbildningens mål är att studenten ska förvärva kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga som fordras för att självständigt arbeta som sjuksköterska i olika verksamheter inom hälsosjukvård och välfärd, såväl nationellt som internationellt. Programmet leder fram till en sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Programmet ger möjligheter till fortsatta akademiska studier på avancerad nivå.

Examensmål enligt högskoleförordningen (1993:100) och SFS 2006:1053:

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
 • visa kunskap om relevanta författningar, och
 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering i aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta   omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper, samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten,
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
 • vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga
 • rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
 • närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin
 • kompetens.
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
 • relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men i vissa kurser kan undervisning och examination ske på engelska. I programmet studeras vetenskapligt material och viss kurslitteratur på engelska.

Innehåll

Programmet är uppbyggt utifrån en struktur som syftar till att stödja studenten att integrera kunskaper från programmets olika ämnen till en helhet, med tydlig förankring i patientperspektiv, sjuksköterskans profession och yrkets akademiska förankring. Det innebär att utbildningen utgår från människan vid hälsa, vidare till människan vid ohälsa och sjukdom till alltmer komplexa vårdsituationer. Flera av kurserna integreras, vilket möjliggör temabaserade studier i både teori och verksamhetsförlagd utbildning.

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och omfattar minst 90 hp av utbildningens totala 180 hp fördelat under alla årskurser. Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad kännetecknas av en helhetssyn på människan, med fokus på hur hälsa kan bevaras och hur lidande och sjukdom hanteras. Det innefattar även människors resurser och behov av vård och stöd i livets olika skeenden ur ett närstående-, vårdar- och organisationsperspektiv.

I huvudområdet ingår kunskaper om etiska förhållningssätt från den enskilde patienten och närståendes behov och sammanhang. Kunskaper från huvudområdet bidrar till att möta såväl den enskilde människan som samhällets föränderliga behov och krav på vård och omsorg. I vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad genomförs ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Medicinsk vetenskap omfattar 57 poäng och studeras under samtliga år. Kunskaper inom ämnet syftar till att ge en kunskapsbas för sjuksköterskans omvårdnad vid olika tillstånd av ohälsa och sjukdom, för utförande av medicintekniska uppgifter och för att bedriva preventivt arbete mot ohälsa. Studierna utgår från den friska kroppens anatomi och fysiologi och de förändringar som normalt sker under livscykeln. Därefter studeras hur olika patofysiologiska mekanismer kan leda till ohälsa och sjukdom. Fördjupning sker i relation till sjukdomar och ohälsotillstånd kring etiologi, symtom, diagnostik, vård och behandling. I ämnet ingår också näringsfysiologi, mikrobiologi, klinisk kemi, farmakologi, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning.

Vårdpedagogik läses i kurser fördelat på utbildningens tre år och omfattar 22,5 hp. I dessa kurser studeras lärandeprocesser i vård och omsorg med fokus på lärande i mötet mellan vårdare och patient, samt sjuksköterskans pedagogiska funktion i vårdarbetet. Till ämnet hör dessutom studier av vårdarens professionsutveckling och ledarskap.

Folkhälsovetenskap omfattar 10,5 hp och studeras under utbildningens tre år. Befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar denna samt åtgärder ägnade att bevara och förbättra hälsan studeras inom detta ämne. Särskilt studeras levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens, arbetslivets och vårdsystemens betydelse för människors hälsa.

Elva veckor utgörs av verksamhetsintegrerat lärande (VIL). VIL är ett samlingsbegrepp för pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL inkluderar flera ämnen och syftar till att teoretiskt och praktiskt förbereda studenterna inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Det sker genom att studenter genomför exempelvis tillämpnings-, samtals- och simuleringsövningar. VIL genomförs såväl inom lärosätet som inom vårdverksamheter.

Tjugosju veckor under utbildningstiden omfattas av VFU och bedrivs i samverkan med vårdverksamheter i kommuner, landsting eller i privat regi. VFU genomförs inom ramen för professionskurser och fokuserar på sjuksköterskans totala ansvars- och kompetensområden.

Undervisningsformerna varierar med individuella studier, studier i grupp, föreläsningar, handledning, webbaserad undervisning och seminarier. Olika former av praktiska övningsmoment, VIL och VFU ingår i utbildningen.

Utbildningens första år har fokus på hälsa. Kurserna under året innefattar studier om lärande och professionsbegreppet samt studier av grundläggande begrepp för vårdande. Studier om mångkulturella möten i hälsa och vård problematiseras också. Vidare studeras människans anatomi och fysiologi, farmakologi och mikrobiologi. Under år 1 ingår vetenskaplig metod. Ovanstående kunskapsbas ligger till grund för verksamhetsförlagda utbildningen som fokuserar grundläggande omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och med utgångspunkt från människors behov.

Utbildningens andra år kännetecknas av fokus på ohälsa. Kurserna omfattar studier av ohälsotillstånd och sjukdomar, diagnostik, vård och behandling. Därefter studeras vårdvetenskapliga teorier och begrepp relaterat till ohälsa och vårdande samt vetenskaplig metod med förberedelse för examensarbete inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Patientens lärande fokuseras och studier av planering, ledning av omvårdnadsarbetet ingår och samverkan med andra professioner, liksom studier av befolkningens hälsa. Kunskaperna ligger till grund för verksamhetsförlagd utbildning som fokuserar på grundläggande och specifik omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utbildningens tredje år kännetecknas av komplexa vårdsituationer. Kurserna har fokus på studier av sjukliga tillstånd hos barn och äldre. Vidare studeras omhändertagande vid akuta sjukdomstillstånd och katastrofmedicin. Studier av planering och ledning av omvårdnadsarbetet ingår och samverkan med andra professioner. Ett examensarbete inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad genomförs i termin fem. Den verksamhetsförlagda utbildningen fokuseras på grundläggande och specifik omvårdnad för människor som har svårt att värna om sin värdighet, integritet och autonomi.

Mälardalens högskola är miljöcertifierad enligt ISO 14001. I enlighet med högskolans miljöpolicy ges en introduktion av begreppet hållbar utveckling under programmets första termin för att studenter ska kunna analysera och prioritera åtgärder som gynnar en ekologisk hållbar utveckling. Genomgående i programmet återfinns ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv.

I översikten som följer över sjuksköterskeprogrammets tre år framgår hur poäng fördelas mellan ämnen samt kursernas namn. De kurser som genomförs i klinisk vårdverksamhet benämns som professionsblock och Professionsblock 1 utgörs av ett ämne men i professionsblock 2-3 ingår flera ämnen.

Årskurs 1

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Grunder i vårdvetenskap, 7,5 hp (varav 1,5 hp VIL)
Människan som patient, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod 1, 7,5 hp (varav 1,5 hp VIL)

Medicinsk vetenskap
Människans anatomi och fysiologi, 12 hp (varav 1 hp VIL)
Klinisk mikrobiologi, vårdhygien och allmän farmakologi, 7,5 hp (varav 0,5 hp VIL)

Vårdpedagogik
Grunder i vårdpedagogik, 7, 5 hp (varav 1,5 hp VIL)

Folkhälsovetenskap
Förutsättningar för god hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, 3 hp (varav 0,5 hp VIL)

Professionsblock
Professionsblock 1 med inriktning äldrevård, 7,5 hp

Årskurs 2

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Vårdprocessen, dokumentation och kulturell kompetens, 7,5 hp (varav 1.5 hp VIL)
Vårdande samtal och bemötande, 5 hp (varav 0,75 hp VIL)
Vetenskaplig teori och metod 2, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap
Människan vid ohälsa och sjukdom, 13 hp (varav 2.5 hp VIL)
Människan vid psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, 5 hp

Vårdpedagogik
Sjuksköterskan som pedagog och ledare, 5 hp (varav 0,75 hp VIL)

Folkhälsovetenskap
Förebygga ohälsa och sjukdom ur ett folkhälsoperspektiv, 2 hp

Professionsblock
Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa, 7,5 hp
Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård, 7,5 hp

Årskurs 3

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp
Barns och äldres upplevelser av hälsa och vård, 1,5 hp (varav 0.5 hp VFU i primärvård)
Evidens och säkerhet i vårdande, 6,5 hp (varav 1.5 hp VIL)

Medicinsk vetenskap
Akuta sjukdomstillstånd och katastrofmedicin, 6 hp (varav 1.5 hp VIL)
Ohälsa och sjukdom hos barn och äldre, 5 hp (varav 0.5 hp VFU i primärvård)

Vårdpedagogik
Sjuksköterskan som ledare och teammedlem, 5,5 hp (varav 1.5 hp VIL)

Folkhälsovetenskap
Ojämlikhet i hälsa och vård bland barn och bland äldre, 2,5 hp (varav 0.5 hp VFU i primärvård)

Professionsblock
Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård, 9 hp
Professionsblock 3 med inriktning äldrevård, 9 hp
 

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser. Kurser eller del av kurser kan vara förlagda på annan ort än den ort studenten är antagen till.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Sjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Nursing)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Bachelor of Science in Caring Science with Specialization in Nursing)Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.