Text

Utbildningsplan - Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

Omfattning

180.0 hp

Programkod

YHT01

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2010-12-17

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är ett treårigt program där studenten lär sig att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån små till stora komplexa datornätverk samt planering och drift av servertjänster. Efter fullgjorda studier ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom nätverksteknikområdet. Utbildningen ger studenterna specialistkompetens som gör dem väl rustade att möta en expansiv och föränderlig arbetsmarknad. Programmet leder efter tre års studier till en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik samt bygger grunden för vidare studier.

Nedan preciserade mål motsvarar målen i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om nätverksteknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom nätverksteknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar i huvudsak genomförs på svenska men mycket av kursmaterialet är på engelska.

Innehåll

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är en treårig teknisk utbildning huvudsakligen bestående av kurser i ämnet datavetenskap. Där ingår bland annat kurser med fokus på datakommunikation, operativsystem, programmeringsteknik och vetenskapsteori. Programmet ger kunskaper för både praktisk och teoretisk hantering av allt ifrån små till stora nätverk med fördjupningar i bland annat nätverkstjänster, kommunikation i inbyggda system och säkerhet. Dessutom erhålls fördjupade kunskaper om hur trådlösa och trådbundna nät fungerar i teori och praktik. I matematik/tillämpad matematik ingår framförallt matematik som används inom datavetenskap, till exempel diskret matematik.

I utbildningen ingår dessutom inslag som rör hållbar utveckling, projektledning, vetenskaplig metodik och personlig utveckling. Under utbildningen kommer studenten att arbeta i olika projekt och det finns möjligheter att få projekt med uppdragsgivare inom näringslivet.

Undervisningen bedrivs i varierad form med projektarbeten, laborationer, föreläsningar och seminarier som viktiga inslag. Vidare blandas individuella uppgifter med grupparbeten. Examinationsformen varierar från kurs till kurs, men vanligast förekommande är inlämningsuppgifter, projektredovisningar, skriftlig tentamen samt praktiska prov. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Studierna avslutas med ett större självständigt arbete.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Introduktion till datavetenskap - nätverk, 7,5 hp
Datakommunikation i nätverk, 15 hp
Nätverkstjänster, 7,5 hp
Linux, 7,5 hp
Informationssäkerhet, 7,5 hp
Programmeringsteknik med Python, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Diskret matematik, 7,5 hp

Årskurs 2
Datavetenskap:
Routing och switching i komplexa nät, 15 hp
Trådlös kommunikation och trådlösa nät, 7,5 hp
Projekt - Datakommunikation, 15 hp
Datakommunikation för inbyggda system I, 7,5 hp
Molntjänster, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp

Årskurs 3
Datavetenskap:
Nätverksadministration och övervakning, 7,5 hp
Datakommunikation för inbyggda system II, 7,5 hp
Hållbar utveckling inom datavetenskap, 7,5 hp
Information - kunskap - vetenskap - etik, 7,5 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik, 15 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära för nätverkstekniker, 7,5 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

I de fall studenterna erbjuds att göra ytterligare val utöver de kurser som fastslagits i utbildningsplanen presenteras dessa i programschema som fastslås inför varje läsår.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Högskoleingenjörsexamen - Nätverksteknik (Bachelor of Science in Engineering - Computer Network Engineering)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.
Bilaga 16.2b

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart.