Text

Utbildningsplan - Interaktionsdesign - informationsdesign

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GKE12

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2019-10-22

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Utbildningsprogrammet Interaktionsdesign - Informationsdesign syftar till att bidra till att möta samhällets efterfrågan och behov av individer som professionellt kan arbeta med interaktionsdesign som bygger på hållbar utveckling, jämställdhet och inkludering.

Programmet syftar till:

 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt interaktiv, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på mastersnivå inom relevanta områden.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, vilket bland annat inkluderar verbala och visuella representationsformer, analoga och digitala gränssnitt, grafisk kommunikation och kommunikationsteori,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom området som analysmodeller för interaktiva gränssnitt, objekt och rumsligheter samt metoder inom designprocessen vid framställning av interaktiva miljöer och artefakter,
 • fördjupning inom någon del av inriktningen interaktionsdesign, samt
 • orientering om aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet informationsdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet informationsdesign samt inriktningen interaktionsdesign,
 • kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt inom en designprocess och av existerande information i olika modaliteter,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar vilket utgör en bärande del av designprocessen,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, i olika kontexter, med särskild hänsyn taget till intressenter och situation i en kommunikationsprocess,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informationsdesignområdet med inriktning mot interaktionsdesign.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Vissa kurser kan ges på engelska. Engelsktalande lärare samt obligatorisk kurslitteratur på engelska och förekommer.

Innehåll

Interaktionsdesign - Informationsdesign är en treårig utbildning inom huvudområdet informationsdesign.

Det första året ger en grundläggande orientering av centrala begrepp, arbetsmetoder och förhållningssätt inom interaktionsdesign. Under år två och tre väver utbildningen ihop teori och praktik om hur gränssnitt för interaktion mellan människor, rum, fysiska objekt och digitala objekt kan utvecklas. Att tillämpa systematik och ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till de val som gjorts i designprocessens olika steg är centralt under hela utbildningen. Flera kurser bygger på projekt i samverkan med näringsliv och samhälle.

Det tredje året innebär en fördjupning i den individuella inriktningen inom interaktionsdesign och avslutas med det egna självständiga arbetet (examensarbetet).

Under utbildningstiden förekommer samarbete och samläsning av kurser med övriga kandidatprogram inom informationsdesign.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp
Kognition, interaktion och informationsdesign, 7,5 hp
Planerad kommunikation, 7,5 hp
 
Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign:
Introduktion till interaktionsdesign, 7,5 hp
Digitala system, 7,5 hp
Universell design för interaktion, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering för interaktiva gränssnitt, 7,5 hp
 
Årskurs 2
Informationsdesign:
Vetenskap och design, 7,5 hp
Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
 
Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign:
Digital interaktionsdesign i det fysiska rummet, 7,5 hp
Spelifiering för interaktionsdesign, 7,5 hp
Design genom förstärkt, utbyggd verklighet (xR), 15 hp
Interaktionsdesign i en global värld, 7,5 hp
Interaktionsdesignerns yrkesroller i olika organisationer, 7,5 hp
 
Årskurs 3
Informationsdesign:
Forskningsprocesser, 5 hp
Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp
 
Valbart 15 hp:
Multimodal informationsdesign, 15 hp
Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
 
Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign:
Användbar design - projektkurs, 15 hp
Fördjupning i interaktionsdesign, 7,5 hp

Mindre förändrningar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Interaction Design)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.