Text

Utbildningsplan - International Business Management

Omfattning

180.0 hp

Programkod

SEV25

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2013-02-21

Reviderad

2021-06-15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete på en internationell marknad inom det företagsekonomiska området.

Programmet International Business Management syftar till att utbilda företagsekonomer som kan möta morgondagens internationella arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Eftersom företagsekonomer sysselsätts inom en rad olika områden, är målsättningen att programmet ska ge möjlighet till fördjupning av internationella aspekter inom företagsekonomi med inriktning mot management. Programmet ska även ge en god bas inom ekonomirelaterade ämnen som statistik, handelsrätt och nationalekonomi. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för vidare forskarstudier och livslångt lärande.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska, vilket betyder att samtliga undervisningsmoment genomförs på engelska och att kurslitteraturen är engelskspråkig.

Innehåll

International Business Management är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning inom företagsekonomi. Utbildningen innehåller företagsekonomi om minst 90 högskolepoäng, nationalekonomi om 22,5 högskolepoäng, handelsrätt om 15 högskolepoäng och statistik om 7,5 högskolepoäng. Under studierna ska studenten ges möjligheter till tillämpning av kunskaper och färdigheter.

Utbildningen inleds med ett basblock på två år, som ger goda grundkunskaper inom företagsekonomiområdet. Under första terminen ingår grundläggande kurser i företagsekonomi. Kurserna ska ge studenten grundläggande kunskaper i företagsekonomiskt tänkande och spegla olika aspekter på detsamma. Den andra terminens fortsättningskurser i företagsekonomi ska ge studenten möjlighet att fördjupa och använda sina kunskaper rörande statistik, internationella aspekter inom företagsekonomi och handelsrätt.

År två innefattar studier inom nationalekonomi, marknads- och affärsanalys och fördjupningsstudier inom management med ett internationellt perspektiv, samt studier inom forskningsmetod och akademiskt skrivande.

Under det tredje året rekommenderas studenten starkt, att under en termin bedriva utlandsstudier vid något av universitetets partneruniversitet. Kurserna under år tre ger studenten möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom internationell företagsekonomi. Fördjupningsstudierna ska träna studenternas förmåga att förstå och kunna analysera affärssituationer i/ur ett internationellt perspektiv. Undervisningen på programmet är upplagd så att studenten praktiskt får använda de teoretiska inhämtade kunskaperna. Detta sker bland annat genom olika tillämpningsuppgifter i kontakt med näringsliv och offentlig sektor. Arbetet under studietiden är självständigt. I de flesta kurser ingår arbetsmoment där studenten samverkar i grupp med andra studenter. Ett flertal olika examinationsformer förekommer, både skriftliga individuella tentamina och skriftliga och muntliga redovisningar av grupparbeten.

Årskurs 1
Företagsekonomi:
Grundläggande marknadsföring, 7,5 hp
Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Extern redovisning, 7,5 hp
Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagets internationaliseringsprocess, 7,5 hp

Statistik:
Statistik för ekonomer, 7,5 hp

Handelsrätt:
Internationell affärsjuridik, 15 hp

Årskurs 2
Företagsekonomi:
E-handel och digitalisering, 7,5 hp
Internationell HRM, 7,5 hp
Forskningsmetod och akademiskt skrivande, 7,5 hp
Marknads- och verksamhetsanalys, 7,5 hp
Internationell projektledning, 7,5 hp

Nationalekonomi:
Grundkurs i mikroekonomi, 7,5 hp
Makroekonomins grunder, 7,5 hp
Internationell handelsteori, 7,5 hp

Årskurs 3
Företagsekonomi:
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

Valbart 45 hp
Företagsekonomi:
Strategi och management, 15 hp
Internationell marknadsföring, 15 hp
Management i multinationella företag, 15 hp

Utlandsstudier, 30 hp (vår eller höst)

Mindre förändrningar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns främst under år 3. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Degree of Bachelor of Science in Business Administration)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om studenten väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val som görs påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.