Text

Utbildningsplan - Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling

Omfattning

120.0 hp

Programkod

AMM13

Giltig från

Hösttermin 2021

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2018/0088

Fastställd

2020-06-11

Särskild behörighet

Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6. Studenter med examen i annat ämne än teknik eller naturvetenskap ska ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom ett tekniskt område.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Det övergripande målet med masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling (120 högskolepoäng) är att ge studenter fördjupade kunskaper och färdigheter inom miljöteknik och hållbar utveckling relaterad till forskningen som bedrivs på avdelningen för miljöteknik och energiprocesser vid Mälardalens universitet. Programmet erbjuder en dynamisk och relevant nätbaserad distansutbildning för att möta det ökade behovet av digitalisering, livslångt lärande, flexibilitet och jämställdhet. Programmet förbereder studenter att möta förväntningarna från privata och offentliga aktörer inom miljöteknikområdet. Målet är också att förbereda studenter för en forskningskarriär inom ämnet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet miljöteknik, inkluderat såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet miljöteknik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet miljöteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. Detta inkluderar all undervisning, kommunikation, litteratur och examinationer.

Innehåll

Det internationella masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling är ett tvåårigt tekniskt/naturvetenskapligt program i miljöteknik, med ingenjörer och andra studenter utbildade i teknik eller naturvetenskap som viktiga målgrupper. Det fördjupar studentens kunskaper i miljöteknik och dess tekniska tillämpningar. Programmet ges online på distans och omfattar 120 högskolepoäng i miljöteknik av vilka 30 högskolepoäng är valbara. I programmet ingår ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Efter slutfört program uppfylls ovanstående examensmål för masterexamen (120 hp). De valbara kurserna stärker och fördjupar kvalitén av studentens uppfyllande av examens- och programmål och förbereder inför val av inriktning och tema för examensarbete. Den avslutande obligatoriska kursen utgörs av ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng i miljöteknik. Programmet fokuserar på att förbereda studenten för problemlösning i arbetslivet och en forskningskarriär inom ämnet.

Undervisningen på programmet består av nätbaserade föreläsningar, seminarier, projektarbeten och laborationer. All undervisning sker på distans vilket innebär att studenten själv ansvarar för att avsätta tid för studierna baserat på de datum som anges för olika examinerande moment inom respektive kurs i programmet. Kurserna examineras genom digitala skriftliga och/eller muntliga tentamina och/eller fortlöpande under kursernas gång genom t.ex. seminarierapporter, redovisningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

År 1
Miljöteknik:
Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden, 7,5 hp
Atmosfäriska föroreningar och luftkvalitet, 7,5 hp
Tillämpad statistik för ingenjörer, 2,5 hp
Vetenskapliga metoder i miljöteknik, 5 hp
Behandling och hantering av dricksvatten, 7,5 hp
Hållbara städer och infrastruktur, 7,5 hp
Hållbar produktion och konsumtion, 7,5 hp
Resursåtervinning och avfallshantering, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Tillämpad matematik för miljötekniker, 7,5 hp

År 2
Valbart 15 hp
Miljöteknik:
Miljöekonomi, 2,5 hp
Industriell dynamik, 2,5 hp
Cirkulär ekonomi i samband med miljöteknik, 2,5 hp
Digital fjärranalys och GIS i miljöteknik, 7,5 hp
Multivariat dataanalys i teknik, 7,5 hp
Systemmodellering i miljöteknik, 7,5 hp

Valbart 15 hp
Miljöteknik:
Humanitär teknik, 7,5 hp
Användning och omvandling av biomassa, 7,5 hp
Realtidsanalys i miljöteknik, 7,5 hp
Behandling och hantering av avloppsvatten, 7,5 hp

Miljöteknik:
Examensarbetskurs i miljöteknik, 30 hp

Val inom programmet

Termin 3 väljer studenten kurser som motsvarar minst 15 högskolepoäng av de sex kurser som erbjuds under period 1, samt två av de fyra kurser som erbjuds under period 2. Termin 4 söker studenten till examensarbetskursen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Teknologie masterexamen med huvudområdet Miljöteknik (Degree of Master of Science (120 credits) in Environmental Engineering)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer ska bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination, och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.