Text

Utbildningsplan - Specialpedagogprogrammet

Omfattning

90.0 hp

Programkod

AVM01

Giltig från

Hösttermin 2018

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2018/1230

Fastställd

2012-02-22

Reviderad

2018-05-23

Särskild behörighet

Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.

Kunskap och förståelse

För specialpedagogexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, 
 • visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, och
 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.

Färdighet och förmåga

För specialpedagogexamen ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,
 • visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och
 • visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialpedagogexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Det innehåll som behandlas inom ramen för specialpedagogprogrammet kan sammantaget karakteriseras enligt följande. Utbildningen ger studenten förutsättningar för att självständigt klara ett arbete som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd. Särskilt beaktas hur en fördjupad kunskap inom området möjliggör att studenten kan få en djupare förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har som förutsättning för ett framgångsrikt praktiskt pedagogiskt arbete.

Kurserna handlar om hur studenten ska få förutsättningar att utveckla förmåga till att kritiskt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. De handlar om färdighet och förmåga, att självständigt och i samarbete med andra arbeta med processer som gäller kartläggning, åtgärder, uppföljning och utvärdering. Kurserna i utbildningen ger även kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter. Innehållet utgörs även av olika sätt att arbeta med sociala samspelsprocesser, ledarskap, samverkan, professionella samtal och pedagogisk utveckling. Genomgående följer att de områden som behandlas blir belysta genom att olika perspektiv anläggs samt att olika aspekter beaktas. Centralt är även områden som gäller studentens behov av självkännedom och empatisk förmåga, särskilt med beaktande av de styrdokument som i hög grad är aktuella i ett inkluderande pedagogiskt arbete med frågor som är kopplade till barn i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och består av tre block om 30 högskolepoäng vardera.

Det första blocket har kurser som är likartade med speciallärarprogrammet. Det andra blocket består av en specialisering riktad mot specialpedagogens yrke. Det tredje blocket har samma upplägg som speciallärarprogrammet men delvis olika innehåll beroende av ämne för det självständiga arbetet. Viss samläsning med speciallärarprogrammet kan ske vad gäller det första blocket och delar av det tredje.

Kurserna i det första blocket behandlar centrala kunskapsområden som ska ge förutsättningar, dels för de fortsatta studierna, dels för att kunna verka som specialpedagog. Kurserna i block två är tydligt didaktiskt inriktade mot att arbeta som specialpedagog. Två av det tredje blockets kurser har karaktären av metodkurser, där den ena har en mer allmän karaktär, medan den andra är mer inriktad på det självständiga arbetet. Den avslutande kursen i block tre utgörs av det självständiga arbetet som ska vara kopplat till specialpedagogens yrkesroll.

Programmet ges med såväl campusträffar som distansundervisning via en webbaserad lärplattform. Arbetsformerna varierar med individuella arbeten, arbeten i grupp, helgruppsdiskussioner, föreläsningar och övningar. Läsning av litteratur och olika former av bearbetning av densamma utgör ett centralt inslag liksom föreläsningarna. Ett annat utgörs av fältstudier som är ett viktigt inslag i samtliga kurser. Kopplingen mellan litteratur/föreläsningar och fältstudier sker i olika former av uppgifter, som utförs i olika konstellationer och som redovisas i seminarier och/eller som inlämningsuppgifter. Genom detta skapas förutsättningar för att studenten kan få en fördjupad förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har för yrkesutövningen. Dessutom får studenten kontinuerligt pröva och kritiskt kunna reflektera kring och värdera olika former av datainsamling under sina fältstudier.

Nedan visas innehåll för respektive årskurs inom programmet. Utbildningen ges med halvfart, varför sex terminer, tre årskurser anges.

Årskurs 1
Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - specialpedagog, 15 hp
Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - specialpedagog, 7,5 hp
Kvalificerade samtal - specialpedagog, 7,5 hp


Årskurs 2
Att som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtal, 7,5 hp
Sociala samspelsprocesser, 7,5 hp
Att arbeta som specialpedagog, 15 hp


Årskurs 3
Teori och metod i specialpedagogisk forskning - specialpedagog, 7,5 hp
Specialpedagogisk forskning i praktiken - specialpedagog, 7,5 hp
Självständigt arbete i specialpedagogik - specialpedagog, 15 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

De val studenten kan göra inom programmet är kopplade till val av ämne för det självständiga arbetet.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Specialpedagogexamen (Postgraduate Diploma in Special Educational Needs)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kurserna bör läsas i den ordning de anges under rubriken innehåll.

Till toppen