Text

Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin

Vid MDU utgår vi från följande beskrivning av huvudområdet fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin:

Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin omfattar kunskaper om hur biomedicinska, psykosociala och omgivningsfaktorer samverkar vid hälsa och ohälsa, där förståelse för människans beteende och levnadsvillkor är centralt. Fokus är på människan i rörelse med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala omgivningen ställer på henne.

I en personcentrerad och kliniskt resonerande process undersöker och analyserar fysioterapeuten hur individens beteende påverkar kroppens strukturer och funktioner, och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. Undersökning, analys, behandling och utvärdering sker i samverkan med klienten och andra involverade. Behandlingen syftar till att stödja en varaktig beteendeförändring för att klienten ska nå sina aktivitets- och delaktighetsmål och bättre hälsa.

Behandlingen kan vara såväl hälsofräm­jande och sjukdomsförebyggande som habiliterande/rehabiliterande. Interaktion (kommunikation/samspel) och lärande (didaktik/pedagogik) är viktiga komponenter i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin.