Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MAA704
  • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Kursen skall ge breda kunskaper om tillämpningar av matriser och om de viktigaste verktyg av matrisanalys inom olika tekniska och vetenskapliga områden. De grundläggande begreppen och metoderna av vikt för fortsatta studier skall förklaras med konkreta exempel från finans, ekonomi, statistik, diskret matematik och relaterade modeller från energi, miljö och resursoptimering, systemanalys, reglerteknik, datavetenskap och informationsteknik. Dessutom ska träning i logiskt och geometriskt tänkande samt i modellering och beräkningsteknik med matriser av särskilt vikt för tillämpningar, samt förmågan till självständig analys och lösning av matematiska problemställningar och modeller övas upp.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024